מונחים

שווי הוגן

המחיר שהיה מתקבל ממכירת נכס או שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.
פוסטים העוסקים ב-שווי הוגן

שווי הוגן

לצורך יישום דרישות הטיפול החשבונאי על ידי המחכיר ב- 16 IFRS, הסכום שבו ניתן היה להחליף נכס או לסלק התחייבות בעסקה בין קונה מרצון ומוכר מרצון, הפועלים בצורה מושכלת בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים.
פוסטים העוסקים ב-שווי הוגן


שווי מימוש נטו

הוא אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן העלויות להשלמה ואומדן העלויות הדרושות לביצוע המכירה.

שווי ספציפי לישות

הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים שישות צופה שינבעו מהשימוש המתמשך בנכס וממימושו בתום אורך החיים השימושיים שלו, או צופה שיתהוו בעת סילוק התחייבות.

שווי ספציפי לישות

הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים שישות צופה שינבעו מהשימוש המתמשך בנכס וממימושו בתום אורך החיים השימושיים שלו, או צופה שיתהוו בעת סילוק התחייבות.

שווי שימוש

הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים, החזויים לנבוע מנכס או מיחידה מניבה- מזומנים.


שוק כדאי

השוק שממקסם את הסכום שהיה מתקבל ממכירה של נכס או ממזער את הסכום שהיה משולם להעברה של התחייבות, לאחר הבאה בחשבון של עלויות עסקה ועלויות הובלה.