מונחים

שוק פעיל

שוק שבו עסקאות של הנכס או של ההתחייבות מתרחשות בתדירות מספיקה ובנפח מספיק כדי לספק מידע לגבי המחרה על בסיס מתמשך.

שותף בפעילות משותפת

צד לפעילות משותפת שיש לו שליטה משותפת על אותה פעילות משותפת.

שיטת הבנייה מלמטה (Build-up)

שיטה זו המקובלת בארה"ב ומקובלת פחות בישראל לצורך קביעת שיעור ההיוון בהערכת השווי. בנוסף, שיטה זו מתאימה בעיקר לחברות דלות סחירות ולחברות פרטיות, והיא נועדה לעקוף את הקושי שבחישוב מקדם הסיכון השיטתי.

שיטת ההצבה הישירה

היא שיטה לקביעת שיעור ההיוון בהערכת שווי. בשיטה זו מציב מעריך השווי את שיעור ההיוון באופן ישיר, לפי מיטב נסיונו המקצועי ושיקול דעתו, ולאור היכרותו את הענף והערכות שווי שנעשו לחברות בעלות מאפיינים דומים.

שיטת היתרה הפוחתת

בהתייחס להפחתת רכוש קבוע, שיטה הגורמת להוצאה פוחתת על פני אורך החיים השימושיים.

שיטת המאמצים המוצלחים

בהתייחס חיפוש משאבים מינרליים והערכתם, שיטה לפיה עלויות החיפוש וההערכה מהוונות כנכס כל עוד הקידוח לא נמצא יבש ומוכרות כהוצאה רק בעת נטישתו. (Successful efforts).

שיטת המכפיל

שיטת המכפילים - גישה להערכת שווי (השוואה לשוק) המתבססת על מחירי מניות (הנצפים בשוק הון) של חברות ציבוריות בענף בו פועלת החברה נשוא ההערכה ("חברת המטרה"). בשיטה זו מוערכת חברת המטרה על בסיס היחס הממוצע בענף בו הוא פועלת בין נתון המבוסס על שווי השוק לבין פרמטר חשבונאי נבחר. הפרמטרים המקובלים כוללים את הרווח הנקי, ההון העצמי, הרווח התפעולי, ה- EBITDA, והמכירות. היחס הממוצע בענף בין שווי השוק לפרמטר הרלוונטי מכונה "מכפיל".  ששת המכפילים המקובלים: 1. מכפיל הרווח- יחס מחיר המניה לרווח למניה. 2. מכפיל ההון - יחס שווי השוק ליתרת חלק בעלי המניות בהון של החברה. 3. מכפיל הרווח התפעולי - מוגדר כיחס שבין השווי התפעולי (EV) לרווח התפעולי של החברה. 4. מכפיל ה-EBITDA - מוגדר באופן דומה למכפיל הרווח התפעולי, כאשר חלף הרווח התפעולי אנו מציבים את ה-EBITDA.י5.מכפיל ה - EBITDA R&D - כדי לאמוד את ה-EBITDA R&D אנו מוסיפים ל-EBITDA את הוצאות המחקר והפיתוח. 6. מכפיל המכירות - מוגדר באופן דומה למכפיל הרווח התפעולי ולמכפיל ה-EBITDA, כאשר חלף הרווח התפעולי (או ה-EBITDA) אנו מציבים את סכום המכירות.

שיטת המסדרון, רצועה

טיפול חשבונאי המבצע השטחה משמעותית של הרווחים (ההפסדים) האקטואריים באמצעות טכניקה חשבונאית שדוחה את ההכרה בהם.

שיטת העבודות הגמורות

בהתייחס להכרה בהכנסה מפרוייקטים, שיטה לפיה העלויות נצברות כנכס וההכנסה תוכר רק במועד סיום העבודה.
פוסטים העוסקים ב-שיטת העבודות הגמורות

שיטת העלות התקנית

בהתייחס למדידת מלאי, עלויות תקניות מביאות בחשבון רמות נורמליות של חומרים, חומרי עזר, עבודה, יעילות וניצול הקיבולת. יש לבחון אותן באופן סדיר ויש לעדכן אותן, לפי הצורך, לאור המצב השוטף.