מונחים

שוק עמוק

בהתייחס להטבות עובד, שוק בו מתקיימת סחירות גבוהה באגרות חוב קומצרניות באיכות גבוהה.

שוק פעיל

שוק שבו עסקאות של הנכס או של ההתחייבות מתרחשות בתדירות מספיקה ובנפח מספיק כדי לספק מידע לגבי המחרה על בסיס מתמשך.

שותף בפעילות משותפת

צד לפעילות משותפת שיש לו שליטה משותפת על אותה פעילות משותפת.

שיטת היתרה הפוחתת

בהתייחס להפחתת רכוש קבוע, שיטה הגורמת להוצאה פוחתת על פני אורך החיים השימושיים.

שיטת המאמצים המוצלחים

בהתייחס חיפוש משאבים מינרליים והערכתם, שיטה לפיה עלויות החיפוש וההערכה מהוונות כנכס כל עוד הקידוח לא נמצא יבש ומוכרות כהוצאה רק בעת נטישתו. (Successful efforts).

שיטת המסדרון, רצועה

טיפול חשבונאי המבצע השטחה משמעותית של הרווחים (ההפסדים) האקטואריים באמצעות טכניקה חשבונאית שדוחה את ההכרה בהם.

שיטת העבודות הגמורות

בהתייחס להכרה בהכנסה מפרוייקטים, שיטה לפיה העלויות נצברות כנכס וההכנסה תוכר רק במועד סיום העבודה.
פוסטים העוסקים ב-שיטת העבודות הגמורות

שיטת העלות התקנית

בהתייחס למדידת מלאי, עלויות תקניות מביאות בחשבון רמות נורמליות של חומרים, חומרי עזר, עבודה, יעילות וניצול הקיבולת. יש לבחון אותן באופן סדיר ויש לעדכן אותן, לפי הצורך, לאור המצב השוטף.

שיטת הקו הישר

בהתייחס להפחתת רכוש קבוע, שיטה הגורמת להוצאה קבועה על פני אורך החיים השימושיים, אם ערך השייר של הנכס אינו משתנה.
פוסטים העוסקים ב-שיטת הקו הישר

שיטת הריבית האפקטיבית

שיטה לחישוב העלות המופחתת של נכס פיננסי או של התחייבות פיננסית (או של קבוצת נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות) ולהקצאת הכנסת הריבית או הוצאת הריבית על פני התקופה הרלוונטית.