מונחים

שיטת הקו הישר

בהתייחס להפחתת רכוש קבוע, שיטה הגורמת להוצאה קבועה על פני אורך החיים השימושיים, אם ערך השייר של הנכס אינו משתנה.
פוסטים העוסקים ב-שיטת הקו הישר

שיטת הריבית האפקטיבית

שיטה לחישוב העלות המופחתת של נכס פיננסי או של התחייבות פיננסית (או של קבוצת נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות) ולהקצאת הכנסת הריבית או הוצאת הריבית על פני התקופה הרלוונטית.

שיטת הרכישה

בהתייחס לצירוף עסקים, יישום שיטת הרכישה דורש: א. לזהות את הרוכש, ב. לקבוע את מועד הרכישה, ג. להכיר בנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו, בהתחייבויות שניטלו ובזכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בנרכש, ולמדוד אותם, וכן ד. להכיר במוניטין או ברווח מרכישה במחיר הזדמנותי, ולמדוד אותם.

שיטת השווי המאזני

שיטה לטיפול חשבונאי, לפיה ההשקעה מוכרת לראשונה לפי העלות ומותאמת לאחר מכן, בגין שינוי, לאחר הרכישה, בחלקו של המשקיע בנכסים נטו של הישות המושקעת. הרווח או ההפסד של המשקיע כולל את חלקו של המשקיע ברווח או הפסד של הישות המושקעת והרווח הכולל האחר של המשקיע כולל את חלקו של המשקיע ברווח כולל אחר של הישות המושקעת.
פוסטים העוסקים ב-שיטת השווי המאזני

שיטת השכבות

בהתאם להחלטת רשות לניירות ערך בהתייחס ליישום שיטת השווי המאזני, ככלל, חלקה של החברה המחזיקה ברווחי או הפסדי החברה המוחזקת נגזר משיעור ההחזקה של החברה המחזיקה בהון החברה המוחזקת. זאת משום שבהעדר הסכמים אחרים בין בעלי המניות, זכאותה של החברה המחזיקה בנכסיה נטו של החברה המוחזקת מבוסס על שיעור ההחזקה של החברה המחזיקה בהון המוחזקת. לעומת זאת, ישנם מקרים אחרים בהם זכאותה של החברה המחזיקה בנכסיה נטו של החברה המוחזקת שונה משיעור ההחזקה של המחזיקה בהון המוחזקת. במקרים אלו, יישום שיטת השווי המאזני חייב להביא בחשבון את חלקה הכלכלי של המחזיקה במוחזקת ולא את שיעור ההחזקה של המחזיקה בהון המוחזקת. כך, לדוגמא, ניתן במקרים בהם בהון החברה המוחזקת קיימות מניות בכורה, יישום שיטת השווי המאזני לא מבוסס בלבד על שיעור ההחזקה של המחזיקה בהון המוחזקת אלא מביא בחשבון התאמות המבטאות את קדימותם של בעלי מניות הבכורה בחלוקות עתידיות. במקרים בהם המוחזקת עברה לגירעון בהון כך שנכסיה לא מסוגלים לשרת את כלל התחייבויותיה, לא זו בלבד שהמחזיקה ממשיכה לשאת בהפסדים מעבר להשקעתה במניות הרגילות במוחזקת, אלא שאופן משיכת הפסדי המוחזקת מבוסס על חלקה של החברה בסוג ההשקעות הנחותות בפירוק (הסוג הנחות לאחר המניות הרגילות שהן הנחותות ביותר). ככל שחלק המחזיקה בהפסדי המוחזקת מחק את ההשקעה הנחותה בפירוק לאחר המניות הרגילות, המחזיקה תמשיך למשוך את חלקה בהפסדי מוחזקת המבוסס על חלקה בסוג ההשקעה הבאה בתור הנחותה בפירוק וכך הלאה עד מחיקת כלל ההשקעות הנושאות אופי הוני, המהוות, לעניין זה, חלק מההשקעה בחברה הכלולה.

שיטת יחידות ייצור

בהתייחס להפחתת רכוש קבוע, שיטה הגורמת להוצאה המבוססת על השימוש החזוי או התפוקה החזויה.

שיטת ריבית אפקטיבית

שיטה המשמשת לחישוב העלות המופחתת של נכס פיננסי או של התחייבות פיננסית ולהקצאה ולהכרה בהכנסת הריבית או בהוצאת הריבית ברווח או הפסד על פני התקופה הרלוונטית.

שיטת שיעור ההשלמה (שיטת התקדמות העבודות)

בהתייחס לחוזי הקמה, שיטה לפיה הכנסות חוזה מוכרות כהכנסות ברווח או הפסד בתקופות חשבונאיות שבהן בוצעה העבודה. עלויות חוזה, בדרך כלל, מוכרות כהוצאות ברווח או הפסד בתקופות חשבונאיות שבהן בוצעה העבודה שאליה הן מתייחסות. אולם, עודף כלשהו של סך עלויות חוזה על סך הכנסות חוזה בגין החוזה מוכר כהוצאה באופן מיידי

שיכון ובינוי

חברת שיכון ובינוי בע"מ, קבוצה עסקית הפועלת בתחום הנדל"ן, תשתיות, זכיינות, אנרגיה ומים. לחברה פעילות ענפה בארץ ובחו"ל.

שינוי באומדן חשבונאי

תיאום הערך בספרים של נכס או התחייבות, או של סכום הצריכה התקופתית של נכס, הנובעת מהערכה של מצבם הנוכחי של נכסים והתחייבויות וההטבות והמחוייבויות העתידיות החזויות הקשורות בהם. שינויים באומדנים חשבונאיים נובעים ממידע חדש או התפתחויות חדשות, ולפיכך אינם מהווים תיקונים של טעויות.