מונחים

שיטת השכבות

בהתאם להחלטת רשות לניירות ערך בהתייחס ליישום שיטת השווי המאזני, ככלל, חלקה של החברה המחזיקה ברווחי או הפסדי החברה המוחזקת נגזר משיעור ההחזקה של החברה המחזיקה בהון החברה המוחזקת. זאת משום שבהעדר הסכמים אחרים בין בעלי המניות, זכאותה של החברה המחזיקה בנכסיה נטו של החברה המוחזקת מבוסס על שיעור ההחזקה של החברה המחזיקה בהון המוחזקת. לעומת זאת, ישנם מקרים אחרים בהם זכאותה של החברה המחזיקה בנכסיה נטו של החברה המוחזקת שונה משיעור ההחזקה של המחזיקה בהון המוחזקת. במקרים אלו, יישום שיטת השווי המאזני חייב להביא בחשבון את חלקה הכלכלי של המחזיקה במוחזקת ולא את שיעור ההחזקה של המחזיקה בהון המוחזקת. כך, לדוגמא, ניתן במקרים בהם בהון החברה המוחזקת קיימות מניות בכורה, יישום שיטת השווי המאזני לא מבוסס בלבד על שיעור ההחזקה של המחזיקה בהון המוחזקת אלא מביא בחשבון התאמות המבטאות את קדימותם של בעלי מניות הבכורה בחלוקות עתידיות. במקרים בהם המוחזקת עברה לגירעון בהון כך שנכסיה לא מסוגלים לשרת את כלל התחייבויותיה, לא זו בלבד שהמחזיקה ממשיכה לשאת בהפסדים מעבר להשקעתה במניות הרגילות במוחזקת, אלא שאופן משיכת הפסדי המוחזקת מבוסס על חלקה של החברה בסוג ההשקעות הנחותות בפירוק (הסוג הנחות לאחר המניות הרגילות שהן הנחותות ביותר). ככל שחלק המחזיקה בהפסדי המוחזקת מחק את ההשקעה הנחותה בפירוק לאחר המניות הרגילות, המחזיקה תמשיך למשוך את חלקה בהפסדי מוחזקת המבוסס על חלקה בסוג ההשקעה הבאה בתור הנחותה בפירוק וכך הלאה עד מחיקת כלל ההשקעות הנושאות אופי הוני, המהוות, לעניין זה, חלק מההשקעה בחברה הכלולה.

שיטת יחידות ייצור

בהתייחס להפחתת רכוש קבוע, שיטה הגורמת להוצאה המבוססת על השימוש החזוי או התפוקה החזויה.

שיטת שיעור ההשלמה (שיטת התקדמות העבודות)

בהתייחס לחוזי הקמה, שיטה לפיה הכנסות חוזה מוכרות כהכנסות ברווח או הפסד בתקופות חשבונאיות שבהן בוצעה העבודה. עלויות חוזה, בדרך כלל, מוכרות כהוצאות ברווח או הפסד בתקופות חשבונאיות שבהן בוצעה העבודה שאליה הן מתייחסות. אולם, עודף כלשהו של סך עלויות חוזה על סך הכנסות חוזה בגין החוזה מוכר כהוצאה באופן מיידי

שיכון ובינוי

חברת שיכון ובינוי בע"מ, קבוצה עסקית הפועלת בתחום הנדל"ן, תשתיות, זכיינות, אנרגיה ומים. לחברה פעילות ענפה בארץ ובחו"ל.

שינוי באומדן חשבונאי

תיאום הערך בספרים של נכס או התחייבות, או של סכום הצריכה התקופתית של נכס, הנובעת מהערכה של מצבם הנוכחי של נכסים והתחייבויות וההטבות והמחוייבויות העתידיות החזויות הקשורות בהם. שינויים באומדנים חשבונאיים נובעים ממידע חדש או התפתחויות חדשות, ולפיכך אינם מהווים תיקונים של טעויות.

שינוי ביולוגי

מורכב מתהליכים של צמיחה, ניוון, ייצור וריבוי שגורמים לשינויים איכותיים או כמותיים בנכס ביולוגי.

שינוי מבני

תוכנית המתוכננת ונשלטת על ידי ההנהלה ואשר יש בה לשנות באופן מהותי אחד משני אלה: א. את תכולת העסק המבוצע על ידי הישות; או ב. את האופן שבו העסק מתנהל.
פוסטים העוסקים ב-שינוי מבני

שינוי מדיניות חשבונאית

מצב בו חברה משנה את מדיניותה החשבונאית שננקטה. מצב זה אפשרי רק אם השינוי: א. נדרש בתקן דיווח כספי בינלאומי, או ב. מתבטא בדוחות כספיים, המספקים מידע מהימן ויותר רלוונטי, לגבי ההשפעות של עסקאות, אירועים או מצבים אחרים על המצב הכספי, הביצועים הכספיים או תזרימי המזומנים של הישות.

שיעור ההיוון

שיעור הריבית באמצעותו מתבצע היוון.
פוסטים העוסקים ב-שיעור ההיוון

שיעור הריבית האפקטיבי

השיעור שמהוון במדויק את אומדן תשלומי או תקבולי המזומנים במשך אורך החיים החזוי של המכשיר הפיננסי, או כאשר מתאים, במשך תקופה קצרה יותר, לערך בספרים נטו של הנכס הפיננסי או של ההתחייבות הפיננסית. בעת חישוב שיעור הריבית האפקטיבי, ישות צריכה לאמוד את תזרימי המזומנים בהתחשב בכל התנאים החוזיים של המכשיר הפיננסי (לדוגמה, פירעון מוקדם, אופציות רכש ואופציות דומות), אבל לא תתחשב בהפסדי אשראי עתידיים. החישוב כולל את כל העמלות והנקודות ששולמו או שהתקבלו בין הצדדים לחוזה, שמהווים חלק בלתי נפרד משיעור הריבית האפקטיבי, עלויות עסקה, וכל הפרמיות או הניכיונות האחרים. קיימת חזקה לפיה תזרימי המזומנים ואורך החיים החזוי של קבוצת מכשירים פיננסיים דומים ניתנים לאמידה באופן מהימן. אולם, במקרים נדירים בהם לא ניתן לאמוד באופן מהימן את תזרימי המזומנים או את אורך החיים החזוי של מכשיר פיננסי (או של קבוצת מכשירים פיננסיים), הישות תשתמש בתזרימי המזומנים החוזיים במשך התקופה החוזית המלאה של המכשיר הפיננסי (או של קבוצת מכשירים פיננסיים).