מונחים

שינוי ביולוגי

מורכב מתהליכים של צמיחה, ניוון, ייצור וריבוי שגורמים לשינויים איכותיים או כמותיים בנכס ביולוגי.

שינוי מבני

תוכנית המתוכננת ונשלטת על ידי ההנהלה ואשר יש בה לשנות באופן מהותי אחד משני אלה: א. את תכולת העסק המבוצע על ידי הישות; או ב. את האופן שבו העסק מתנהל.
פוסטים העוסקים ב-שינוי מבני

שינוי מדיניות חשבונאית

מצב בו חברה משנה את מדיניותה החשבונאית שננקטה. מצב זה אפשרי רק אם השינוי: א. נדרש בתקן דיווח כספי בינלאומי, או ב. מתבטא בדוחות כספיים, המספקים מידע מהימן ויותר רלוונטי, לגבי ההשפעות של עסקאות, אירועים או מצבים אחרים על המצב הכספי, הביצועים הכספיים או תזרימי המזומנים של הישות.

שיעור ההיוון

שיעור הריבית באמצעותו מתבצע היוון.
פוסטים העוסקים ב-שיעור ההיוון

שיעור הריבית האפקטיבי

השיעור שמהוון במדויק את אומדן תשלומי או תקבולי המזומנים במשך אורך החיים החזוי של המכשיר הפיננסי, או כאשר מתאים, במשך תקופה קצרה יותר, לערך בספרים נטו של הנכס הפיננסי או של ההתחייבות הפיננסית. בעת חישוב שיעור הריבית האפקטיבי, ישות צריכה לאמוד את תזרימי המזומנים בהתחשב בכל התנאים החוזיים של המכשיר הפיננסי (לדוגמה, פירעון מוקדם, אופציות רכש ואופציות דומות), אבל לא תתחשב בהפסדי אשראי עתידיים. החישוב כולל את כל העמלות והנקודות ששולמו או שהתקבלו בין הצדדים לחוזה, שמהווים חלק בלתי נפרד משיעור הריבית האפקטיבי, עלויות עסקה, וכל הפרמיות או הניכיונות האחרים. קיימת חזקה לפיה תזרימי המזומנים ואורך החיים החזוי של קבוצת מכשירים פיננסיים דומים ניתנים לאמידה באופן מהימן. אולם, במקרים נדירים בהם לא ניתן לאמוד באופן מהימן את תזרימי המזומנים או את אורך החיים החזוי של מכשיר פיננסי (או של קבוצת מכשירים פיננסיים), הישות תשתמש בתזרימי המזומנים החוזיים במשך התקופה החוזית המלאה של המכשיר הפיננסי (או של קבוצת מכשירים פיננסיים).

שיעור הריבית הגלום בחכירה

שיעור ההיוון, שבמועד ההתקשרות בחכירה, גורם לערך הנוכחי המצרפי של: א. תשלומי החכירה המינימליים ו- ב. ערך השייר שאינו מובטח להיות שווה לסכום של: 1. השווי ההוגן של הנכס המוחכר ו- 2. עלויות ישירות ראשוניות כלשהן של המחכיר.

שיעור הריבית התוספתי של החוכר

שיעור הריבית שהחוכר היה צריך לשלם בגין חכירה דומה או, אם לא ניתן לקבוע שיעור זה, השיעור, שבמועד ההתקשרות בחכירה, החוכר היה צריך לשלם על מנת ללוות לתקופה דומה, ועם בטוחה דומה, סכומים הדרושים על מנת לרכוש את הנכס.
פוסטים העוסקים ב-שיעור הריבית התוספתי של החוכר

שיעור רווח גולמי

מדד פיננסי המייצג את רווחיות החברה מפעילותה היצרנית. מחושב כיחס בין הרווח הגולמי למחזור המכירות.

שיעור רווח תפעולי

מדד פיננסי המייצג את רווחיות החברה מפעילותה העיקרית. מחושב כיחס בין הרווח התפעולי למחזור המכירות.

שיעור ריבית אפקטיבי

השיעור שמהוון במדויק את תשלומי המזומנים העתידיים שנאמדו או תקבולי המזומנים העתידיים שנאמדו במהלך אורך החיים החזוי של הנכס הפיננסי או ההתחייבות הפיננסית לערך בספרים ברוטו של נכס פיננסי או לעלות המופחתת של התחייבות פיננסית. בעת חישוב שיעור הריבית האפקטיבי, ישות תאמוד את תזרימי המזומנים החזויים תוך הבאה בחשבון של כל התנאים החוזיים של המכשיר הפיננסי (לדוגמה, אופציית פירעון מוקדם, אופציית הארכה, אופציות רכש ואופציות דומות), אך לא תביא בחשבון הפסדי אשראי חזויים. החישוב כולל את כל העמלות והנקודות, ששולמו או שהתקבלו בין הצדדים לחוזה, שמהוות חלק אינטגרלי משיעור הריבית האפקטיבי, עלויות עסקה, וכל הפרמיות או הניכיונות האחרים. קיימת חזקה לפיה תזרימי המזומנים ואורך החיים החזוי של קבוצת מכשירים פיננסיים דומים ניתנים לאמידה באופן מהימן. אולם, במקרים הנדירים שבהם אין זה אפשרי לאמוד באופן מהימן את תזרימי המזומנים או את אורך החיים החזוי של מכשיר פיננסי (או של קבוצת מכשירים פיננסיים), הישות תשתמש בתזרימי המזומנים החוזיים במהלך התקופה החוזית המלאה של המכשיר הפיננסי (או של קבוצת מכשירים פיננסיים).
פוסטים העוסקים ב-שיעור ריבית אפקטיבי