מונחים

שיעור ריבית אפקטיבי מותאם לסיכון אשראי

השיעור שמהוון במדויק את תשלומי המזומנים העתידיים שנאמדו או תקבולי המזומנים העתידיים שנאמדו במהלך אורך החיים החזוי של הנכס הפיננסי לעלות המופחתת של נכס פיננסי שהינו נכס פיננסי פגום עקב סיכון אשראי, שנרכש או שנוצר. בעת חישוב שיעור הריבית האפקטיבי המותאם לסיכון האשראי, ישות תאמוד את תזרימי המזומנים החזויים תוך הבאה בחשבון של כל התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי (לדוגמה, אופציית פירעון מוקדם, אופציית הארכה, אופציית רכש ואופציות דומות) ושל הפסדי אשראי חזויים. החישוב כולל את כל העמלות והנקודות, ששולמו או שהתקבלו בין הצדדים לחוזה, שמהוות חלק אינטגרלי משיעור הריבית האפקטיבי, עלויות עסקה, וכל הפרמיות או הניכיונות האחרים. קיימת חזקה לפיה תזרימי המזומנים ואורך החיים החזוי של קבוצת מכשירים פיננסיים דומים ניתנים לאמידה באופן מהימן. אולם, במקרים הנדירים שבהם אין זה אפשרי לאמוד באופן מהימן את תזרימי המזומנים או את יתרת אורך החיים של מכשיר פיננסי (או של קבוצת מכשירים פיננסיים), הישות תשתמש בתזרימי המזומנים החוזיים במהלך התקופה החוזית המלאה של המכשיר הפיננסי (או של קבוצת מכשירים פיננסיים).

שיעור ריבית גלום בחכירה

"שיעור הריבית שגורם לערך הנוכחי של: א) תשלומי החכירה; ושל ב) ערך השייר שאינו מובטח להיות שווה לסכום של: i) השווי ההוגן של נכס הבסיס; ושל ii) עלויות ישירות ראשוניות כלשהן של המחכיר."

שיעור ריבית תוספתי של חוכר

שיעור הריבית שחוכר היה נדרש לשלם על מנת ללוות לתקופה דומה ועם בטוחה דומה את הסכומים הדרושים על מנת להשיג נכס בערך דומה לנכס זכות שימוש בסביבה כלכלית דומה.


שליטה אפקטיבית

מצב בו החברה מחזיקה בפחות מ- 50% מזכויות ההצבעה בחברה המוחזקת, אך דה-פקטו החברה מתווה את המדיניות הכספית והתפעולית בחברה המוחזקת ולכן שולטת בה.
פוסטים העוסקים ב-שליטה אפקטיבית

שליטה משותפת

שיתוף חוזי מוסכם של שליטה על הסדר, אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה.


שליטה על ישות מושקעת

משקיע שולט בישות מושקעת כאשר המשקיע חשוף, או בעל זכויות, לתשואות משתנות ממעורבותו בישות המושקעת ויש לו את היכולת להשפיע על אותן תשואות באמצעות כוח ההשפעה שלו על הישות המושקעת.

שלם

כולל את כל המידע שנחוץ למשתמש כדי להבין את התופעה המתוארת, כולל כל התיאורים וההסברים הנחוצים. לדוגמה, תיאור שלם של קבוצת נכסים יכלול, לכל הפחות, תיאור של המהות של הנכסים בקבוצה, תיאור מספרי של כל הנכסים בקבוצה, ותיאור מה מייצג התיאור המספרי (לדוגמה, עלות מקורית, עלות מותאמת או שווי הוגן). לגבי פריטים מסוימים, תיאור שלם עשוי גם להצריך הסברים של עובדות משמעותיות לגבי האיכות והמהות של הפריטים, הגורמים והנסיבות שיכולים להשפיע על האיכות והמהות שלהם, והתהליך ששימש בכדי לקבוע את התיאור המספרי.

שעבוד צף

שעבוד על כל נכסיה ומפעלה של החברה או על מקצתם אותה שעה, כפי מצבם מזמן לזמן, אך בכפוף לסמכותה של החברה ליצור שעבודים מיוחדים על נכסיה או על מקצתם. מאפשר בטוחה לנושי החברה תוך מתן חופש פעולה לחברה לשימוש בנכסיה.