מונחים

שיעור ריבית תוספתי של חוכר

שיעור הריבית שחוכר היה נדרש לשלם על מנת ללוות לתקופה דומה ועם בטוחה דומה את הסכומים הדרושים על מנת להשיג נכס בערך דומה לנכס זכות שימוש בסביבה כלכלית דומה.


שליטה אפקטיבית

מצב בו החברה מחזיקה בפחות מ- 50% מזכויות ההצבעה בחברה המוחזקת, אך דה-פקטו החברה מתווה את המדיניות הכספית והתפעולית בחברה המוחזקת ולכן שולטת בה.
פוסטים העוסקים ב-שליטה אפקטיבית

שליטה משותפת

שיתוף חוזי מוסכם של שליטה על הסדר, אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה.


שליטה על ישות מושקעת

משקיע שולט בישות מושקעת כאשר המשקיע חשוף, או בעל זכויות, לתשואות משתנות ממעורבותו בישות המושקעת ויש לו את היכולת להשפיע על אותן תשואות באמצעות כוח ההשפעה שלו על הישות המושקעת.

שלם

כולל את כל המידע שנחוץ למשתמש כדי להבין את התופעה המתוארת, כולל כל התיאורים וההסברים הנחוצים. לדוגמה, תיאור שלם של קבוצת נכסים יכלול, לכל הפחות, תיאור של המהות של הנכסים בקבוצה, תיאור מספרי של כל הנכסים בקבוצה, ותיאור מה מייצג התיאור המספרי (לדוגמה, עלות מקורית, עלות מותאמת או שווי הוגן). לגבי פריטים מסוימים, תיאור שלם עשוי גם להצריך הסברים של עובדות משמעותיות לגבי האיכות והמהות של הפריטים, הגורמים והנסיבות שיכולים להשפיע על האיכות והמהות שלהם, והתהליך ששימש בכדי לקבוע את התיאור המספרי.

שעבוד צף

שעבוד על כל נכסיה ומפעלה של החברה או על מקצתם אותה שעה, כפי מצבם מזמן לזמן, אך בכפוף לסמכותה של החברה ליצור שעבודים מיוחדים על נכסיה או על מקצתם. מאפשר בטוחה לנושי החברה תוך מתן חופש פעולה לחברה לשימוש בנכסיה.

שעבוד קבוע

שעבוד על נכס מסויים ומוגדר אשר לא מאפשר את העברת הנכס שלא בהסכמת בעל השיעבוד.

שער החליפין

יחס החליפין בין שני מטבעות.