מונחים

תארוך לאחור

בהתייחס לתשלום מבוסס מניות, שינוי רטרואקטיבי ולא תקין של מועד ההענקה לתאריך בו שווי המכשיר המוענק היה הנמוך ביותר, כך שההוצאה שתוכר בדוחות החברה תהיה נמוכה בהתאם. (Back Dating).

תוכניות הטבה לאחר סיום העסקה

הסדרים פורמאליים או בלתי פורמאליים שלפיהם ישות מספקת הטבות לאחר סיום העסקה לעובד אחד או יותר.

תוכניות להטבה מוגדרת

תוכניות הטבה לאחר סיום העסקה שאינן תוכניות להפקדה מוגדרת.

תוכניות להטבה מוגדרת

בהתייחס לישויות המנהלות תוכניות, תוכניות הטבה לפרישה שלפיהן סכומים שישולמו כהטבות פרישה נקבעים על ידי שימוש בנוסחה, שבדרך כלל מבוססת על רווחי העובדים ו/או שנות השירות.

תוכניות להטבות פרישה

הסדרים בהם ישות מספקת הטבות לעובדים במועד הפסקת השירות או לאחריו (בצורת הכנסה שנתית או בתשלום אחד) כאשר הטבות כאלה, או ההפקדות לצורך קבלתן, יכולות להיקבע או להיאמד טרם הפרישה, מההוראות של מסמך או מדרכי פעולתה של הישות.

תוכניות להפקדה מוגדרת

תוכניות הטבה לאחר סיום העסקה שלפיהן ישות משלמת תשלומים קבועים לישות נפרדת (קרן) מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים אם לקרן לא יהיו מספיק נכסים כדי לשלם את כל הטבות העובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות הקודמות.

תוכניות להפקדה מוגדרת

בהתייחס לישויות המנהלות תוכניות, להטבות פרישה תוכניות הטבה לפרישה שלפיהן סכומים שישולמו כהטבות פרישה נקבעים על ידי הפקדות לקרן יחד עם רווחי ההשקעה מהן.

תוכניות מרובות מעסיקים

תוכניות להפקדה מוגדרת (שאינן תוכניות ממשלתיות) או תוכניות להטבה מוגדרת (שאינן תוכניות ממשלתיות) אשר: א. מצרפות את הנכסים שהועברו על ידי ישויות שונות שאינן תחת אותה שליטה; וכן ב. משתמשות בנכסים אלה על מנת לספק הטבות עובד לעובדים של יותר מישות אחת, באופן שרמות ההפקדה וההטבה נקבעות ללא קשר לזהות הישות שמעסיקה את העובדים.


תזרים מזומנים חופשי

מדד בחינת הביצועי החברה, המחושב כתזרים המזומנים שחברה מפיקה, בניכוי השקעות הון שנחשבות הכרחיות להמשך פעילותה. (Free cash flow).