מונחים

תשלומי חכירה מינימליים

התשלומים במשך תקופת החכירה שהחוכר נדרש או יכול להידרש לשלם, למעט דמי שכירות מותנים, עלויות עבור שירותים ומיסים שישולמו על ידי המחכיר והוא יקבל שיפוי בגינם, ביחד עם: א. עבור חוכר, סכומים כלשהם שהובטחו על ידי החוכר או על ידי צד הקשור לחוכר; או ב. עבור מחכיר, ערך שייר כלשהו שהובטח למחכיר על ידי: i. החוכר; ii. צד הקשור לחוכר; או iii צד שלישי שאינו קשור למחכיר והוא בעל יכולת פיננסית לפרוע את המחויבויות כפי שהובטחה. אולם, אם לחוכר יש אופציה לרכוש את הנכס במחיר שצפוי להיות נמוך מספיק מהשווי ההוגן במועד בו ניתן יהיה לממש את האופציה, כך שוודאי באופן סביר, במועד ההתקשרות בחכירה, שהאופציה תמומש, תשלומי חכירה מינימליים כוללים את התשלומים המינימליים שיש לשלם במהלך תקופת החכירה עד למועד המימוש הצפוי של אופציית רכישה זו ואת התשלום הנדרש על מנת לממש את האופציה.

תשלומי חכירה משתנים

החלק של התשלומים שמבוצעים על ידי חוכר למחכיר עבור הזכות להשתמש בנכס בסיס במהלך תקופת החכירה, שמשתנה עקב שינויים בעובדות או בנסיבות אשר מתרחשים לאחר מועד התחילה, למעט חלוף הזמן.

תשלומים קבועים

תשלומים המבוצעים על ידי חוכר למחכיר עבור הזכות להשתמש בנכס בסיס במהלך תקופת החכירה, למעט תשלומי חכירה משתנים.

תשקיף

מסמך המשמש להצעה של ניירות ערך לציבור, המכיל את המידע הנחוץ לצורך קבלת החלטה באשר לרכישת ניירות הערך המוצעים. המידע כולל פרטים על מצב החברה, פעילותה, תיאור ניירות הערך המונפקים ועוד.

תשקיף מדף

תשקיף המפורסם עבור הנפקה של מספר סוגים של ניירות ערך, שהנפקתם לא נעשית מיד לאחר פרסום התשקיף, אלא במהלך התקופה של עד שנתיים מיום פרסומו. הדבר נועד לחסוך בעלויות ולהתגבר על פערי זמן הכרוכים בהכנת תשקיפים.