מונחים


תזרימי מזומנים

הם תזרימים חיוביים ותזרימים שליליים של מזומנים ושווי מזומנים.
פוסטים העוסקים ב-תזרימי מזומנים

תזרימי מזומנים לקיום חוזה

אומדן מפורש, לא מוטה ומשוקלל הסתברות (כלומר, ערך חזוי) של הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים השליליים בניכוי הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים החיוביים אשר ינבעו ככל שהישות מקיימת חוזי ביטוח, כולל תיאום סיכון עבור סיכון לא פיננסי.

תזרימי מזומנים לרכישת ביטוח

תזרימי מזומנים הנובעים מעלויות מכירה, חיתום ופעילות התחלתית של קבוצה של חוזי ביטוח הניתנים לייחוס במישרין לתיק של חוזי הביטוח אליו שייכת הקבוצה. תזרימי מזומנים כאלה כוללים תזרימי מזומנים שאינם ניתנים לייחוס במישרין לחוזים בודדים או לקבוצות של חוזי ביטוח שבתוך התיק

תחילת תקופת החכירה

המועד שממנו החוכר רשאי לממש את זכותו לשימוש בנכס המוחכר. זהו המועד של ההכרה לראשונה בחכירה (דהיינו, ההכרה בנכסים, בהתחייבויות, בהכנסות או בהוצאות הנובעים מהחכירה, לפי העניין).

תיאום בהתאם לניסיון

"הפרש בין: א. עבור קבלת פרמיות (ותזרימי מזומנים מתייחסים כלשהם כמו תזרימי מזומנים לרכישת ביטוח ומיסים על פרמיות ביטוח) - האומדן לתחילת התקופה של הסכומים הצפויים בתקופה לבין תזרימי המזומנים בפועל בתקופה; או ב. עבור הוצאות שירותי ביטוח (למעט הוצאות לרכישת ביטוח) - האומדן לתחילת התקופה של הסכומים הצפויים להתהוות בתקופה לבין הסכומים בפועל שהתהוו בתקופה."

תיאום סיכון עבור סיכון לא פיננסי

הפיצוי שישות דורשת עבור נשיאת אי הוודאות לגבי הסכום והעיתוי של תזרימי המזומנים הנובעים מסיכון לא פיננסי ככל שהישות מקיימת חוזי ביטוח.

תיאומים בגין סיווג מחדש

סכומים שסווגו מחדש לרווח או הפסד בתקופה השוטפת, שהוכרו בתקופה השוטפת או בתקופות קודמות ברווח כולל אחר.

תיגמול

כולל את כל הטבות העובד (כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי 19) לרבות הטבות עובד שלגביהן חל תקן דיווח כספי בינלאומי 2. הטבות עובד הן כל צורות התמורה ששולמה, שתשולם או שסופקה על ידי הישות, או בעבור הישות, בתמורה לשירותים הניתנים לישות. הוא כולל גם תמורה כזו ששולמה בעבור חברה אם של הישות בקשר לישות. תיגמול כולל: א. הטבות עובד לזמן קצר, כגון שכר עבודה, משכורת, תשלומים לביטוח לאומי, חופשה שנתית בתשלום וחופשת מחלה בתשלום, השתתפות ברווחים ובונוסים (אם עומדות לתשלום בתוך שנים עשר חודשים מתום התקופה) והטבות לא כספיות (כגון טיפול רפואי, דיור, רכב צמוד או סחורות או שירותים ללא תשלום או במחיר מסובסד) לעובדים קיימים; ב. הטבות לאחר העסקה כגון פנסיות, הטבות פרישה אחרות, ביטוח חיים לאחר העסקה וטיפול רפואי לאחר העסקה; ג. הטבות עובד אחרות לזמן ארוך, כולל חופשה בגין ותק או חופשת שבתון, מענק יובל או הטבות אחרות בגין ותק, הטבות בשל אובדן כושר עבודה לזמן ארוך, אם הן אינן עומדות לתשלום במלואן בתוך שנים עשר חודשים שלאחר תום התקופה, השתתפות ברווחים, בונוסים ותיגמול נדחה; ד. הטבות בגין פיטורין; וכן ה. תשלום מבוסס מניות.