מונחים

תזרימי מזומנים

הם תזרימים חיוביים ותזרימים שליליים של מזומנים ושווי מזומנים.
פוסטים העוסקים ב-תזרימי מזומנים

תחילת תקופת החכירה

המועד שממנו החוכר רשאי לממש את זכותו לשימוש בנכס המוחכר. זהו המועד של ההכרה לראשונה בחכירה (דהיינו, ההכרה בנכסים, בהתחייבויות, בהכנסות או בהוצאות הנובעים מהחכירה, לפי העניין).

תיאומים בגין סיווג מחדש

סכומים שסווגו מחדש לרווח או הפסד בתקופה השוטפת, שהוכרו בתקופה השוטפת או בתקופות קודמות ברווח כולל אחר.

תיגמול

כולל את כל הטבות העובד (כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי 19) לרבות הטבות עובד שלגביהן חל תקן דיווח כספי בינלאומי 2. הטבות עובד הן כל צורות התמורה ששולמה, שתשולם או שסופקה על ידי הישות, או בעבור הישות, בתמורה לשירותים הניתנים לישות. הוא כולל גם תמורה כזו ששולמה בעבור חברה אם של הישות בקשר לישות. תיגמול כולל: א. הטבות עובד לזמן קצר, כגון שכר עבודה, משכורת, תשלומים לביטוח לאומי, חופשה שנתית בתשלום וחופשת מחלה בתשלום, השתתפות ברווחים ובונוסים (אם עומדות לתשלום בתוך שנים עשר חודשים מתום התקופה) והטבות לא כספיות (כגון טיפול רפואי, דיור, רכב צמוד או סחורות או שירותים ללא תשלום או במחיר מסובסד) לעובדים קיימים; ב. הטבות לאחר העסקה כגון פנסיות, הטבות פרישה אחרות, ביטוח חיים לאחר העסקה וטיפול רפואי לאחר העסקה; ג. הטבות עובד אחרות לזמן ארוך, כולל חופשה בגין ותק או חופשת שבתון, מענק יובל או הטבות אחרות בגין ותק, הטבות בשל אובדן כושר עבודה לזמן ארוך, אם הן אינן עומדות לתשלום במלואן בתוך שנים עשר חודשים שלאחר תום התקופה, השתתפות ברווחים, בונוסים ותיגמול נדחה; ד. הטבות בגין פיטורין; וכן ה. תשלום מבוסס מניות.

תיקון 16 לחוק החברות

קובע כי עסקאות עם בעל שליטה דורשות אישור של האסיפה הכללית ברוב מקרב המיעוט

תיקון 20 לחוק החברות

דן בנושא שכר הבכירים בחברות ציבוריות ובחברות שהנפיקו אגרות חוב לציבור. כולל שלושה שינויים עיקריים: 1. הקמת ועדת דירקטוריון שתדון בכל ענייני התגמול (ועדת תגמול). 2. קביעת מדיניות תגמול לכל חברה, שתתייחס לשיקולים ואמות מידה המפורטים בחוק שעיקרה בראייה ארוכת טווח הקושרת בין ביצועי נושא המשרה לשכרו. 3. התוויית הליך אישור מדיניות התגמול והליך אישור העסקאות הפרטניות עם נושאי משרה, באופן שמחייב להביא בחשבון את בעלי מניות המיעוט, בעיקר הציבור, טרם קבלת ההחלטה.

תמורה מותנית

בהתייחס לצירוף עסקים, בדרך כלל, מחויבות של הרוכש להעביר נכסים נוספים או זכויות הוניות אל הבעלים הקודמים של נרכש כחלק מעסקת ההחלפה עבור השליטה על נרכש, אם אירועים עתידיים מוגדרים יתרחשו, או אם יתקיימו תנאים (Earn Out). אולם, תמורה מותנית עשויה גם לתת לרוכש את הזכות לקבל חזרה תמורה שהועברה קודם לכן, אם יתקיימו תנאים מוגדרים.

תמלוג העל

סכום כספי שמשלם בעליו של נכס נפט מסוים והוא מחושב כשיעור מההכנסה ברוטו הנובעת מהנכס, שנקבע מראש ומועבר מבעלי הזכויות בנכס לבעלי התמלוג. במלים אחרות, תמלוגי־העל נגזרים במישרין משורת ההכנסות ברוטו הנובעות מהנכס ואינם מושפעים מההוצאות והעלויות הכרוכות בתהליך ההפקה. יתרה מזאת, תשלום תמלוגי־העל אינו מותנה ברווחיות הנובעת מהנכס והוא מובטח.

תנאי ביצוע

בהתייחס לתשלום מבוסס מניו, תנאי הבשלה שדורש: א. מהצד שכנגד להשלים תקופה מוגדרת של שירות (כלומר תנאי שירות) דרישת השירות יכולה להיות מפורשת או משתמעת. וכן ב. עמידה ביעד ביצוע מוגדר כאשר הצד שכנגד מספק את השירות הנדרש ב- א. התקופה של השגת יעד הביצוע: א. לא תמשך מעבר לתום תקופת השירות; וכן ב. יכולה להתחיל לפני תקופת השירות בתנאי שמועד התחילה של יעד הביצוע אינו קודם לתחילת תקופת השירות באופן משמעותי. יעד ביצוע מוגדר ביחס ל8: א. הפעילויות העצמיות של הישות או הפעילויות של ישות אחרת באותה קבוצה (כלומר, תנאי שאינו תנאי שוק); או ב. המחיר (או השווי) של המכשירים ההוניים של הישות או המכשירים ההוניים של ישות אחרת באותה קבוצה (כולל מניות ואופציות למניות) (כלומר תנאי שוק). יעד ביצוע עשוי להתייחס לביצוע של הישות בכללותה או לחלק כלשהו של הישות (או לחלק של הקבוצה), כגון מחלקה או עובד בודד.

תנאי הבשלה

בהתייחס לתשלום מבוסס מניות, תנאי אשר יקבע אם הישות מקבלת את השירותים אשר מזכים את הצד שכנגד לקבל מזומן, נכסים אחרים או מכשירים הוניים של הישות, על-פי הסדר תשלום מבוסס מניות. תנאי הבשלה הוא תנאי שירות או תנאי ביצוע.