מונחים


תיקון 20 לחוק החברות

דן בנושא שכר הבכירים בחברות ציבוריות ובחברות שהנפיקו אגרות חוב לציבור. כולל שלושה שינויים עיקריים: 1. הקמת ועדת דירקטוריון שתדון בכל ענייני התגמול (ועדת תגמול). 2. קביעת מדיניות תגמול לכל חברה, שתתייחס לשיקולים ואמות מידה המפורטים בחוק שעיקרה בראייה ארוכת טווח הקושרת בין ביצועי נושא המשרה לשכרו. 3. התוויית הליך אישור מדיניות התגמול והליך אישור העסקאות הפרטניות עם נושאי משרה, באופן שמחייב להביא בחשבון את בעלי מניות המיעוט, בעיקר הציבור, טרם קבלת ההחלטה.

תיקון חכירה

שינוי בהיקף של חכירה או בתמורה עבור חכירה, שלא היווה חלק מהתנאים המקוריים של החכירה (לדוגמה, הוספה של הזכות להשתמש בנכס בסיס אחד או יותר או ביטולה, או הארכה של תקופת החכירה החוזית או קיצורה).

תמורה מותנית

בהתייחס לצירוף עסקים, בדרך כלל, מחויבות של הרוכש להעביר נכסים נוספים או זכויות הוניות אל הבעלים הקודמים של נרכש כחלק מעסקת ההחלפה עבור השליטה על נרכש, אם אירועים עתידיים מוגדרים יתרחשו, או אם יתקיימו תנאים (Earn Out). אולם, תמורה מותנית עשויה גם לתת לרוכש את הזכות לקבל חזרה תמורה שהועברה קודם לכן, אם יתקיימו תנאים מוגדרים.

תמלוג העל

סכום כספי שמשלם בעליו של נכס נפט מסוים והוא מחושב כשיעור מההכנסה ברוטו הנובעת מהנכס, שנקבע מראש ומועבר מבעלי הזכויות בנכס לבעלי התמלוג. במלים אחרות, תמלוגי־העל נגזרים במישרין משורת ההכנסות ברוטו הנובעות מהנכס ואינם מושפעים מההוצאות והעלויות הכרוכות בתהליך ההפקה. יתרה מזאת, תשלום תמלוגי־העל אינו מותנה ברווחיות הנובעת מהנכס והוא מובטח.


תנאי ביצוע

בהתייחס לתשלום מבוסס מניו, תנאי הבשלה שדורש: א. מהצד שכנגד להשלים תקופה מוגדרת של שירות (כלומר תנאי שירות) דרישת השירות יכולה להיות מפורשת או משתמעת. וכן ב. עמידה ביעד ביצוע מוגדר כאשר הצד שכנגד מספק את השירות הנדרש ב- א. התקופה של השגת יעד הביצוע: א. לא תמשך מעבר לתום תקופת השירות; וכן ב. יכולה להתחיל לפני תקופת השירות בתנאי שמועד התחילה של יעד הביצוע אינו קודם לתחילת תקופת השירות באופן משמעותי. יעד ביצוע מוגדר ביחס ל8: א. הפעילויות העצמיות של הישות או הפעילויות של ישות אחרת באותה קבוצה (כלומר, תנאי שאינו תנאי שוק); או ב. המחיר (או השווי) של המכשירים ההוניים של הישות או המכשירים ההוניים של ישות אחרת באותה קבוצה (כולל מניות ואופציות למניות) (כלומר תנאי שוק). יעד ביצוע עשוי להתייחס לביצוע של הישות בכללותה או לחלק כלשהו של הישות (או לחלק של הקבוצה), כגון מחלקה או עובד בודד.

תנאי הבשלה

בהתייחס לתשלום מבוסס מניות, תנאי אשר יקבע אם הישות מקבלת את השירותים אשר מזכים את הצד שכנגד לקבל מזומן, נכסים אחרים או מכשירים הוניים של הישות, על-פי הסדר תשלום מבוסס מניות. תנאי הבשלה הוא תנאי שירות או תנאי ביצוע.

תנאי שוק

בהתייחס לתשלום מבוסס מניות, תנאי ביצוע בו תלויים מחיר המימוש, הבשלה או יכולת המימוש של מכשיר הוני, אשר קשור למחיר השוק (או לשווי) של המכשירים ההוניים של הישות (או של מכשירים הוניים של ישות אחרת באותה קבוצה), כגון: א. השגת מחיר מניה מוגדר או סכום מוגדר של ערך פנימי של אופציה למניה; או ב. השגת יעד מוגדר, המבוסס על מחיר השוק (או השווי) של המכשירים ההוניים של הישות (או של מכשירים הוניים של ישות אחרת באותה קבוצה) ביחס למדד מחירי שוק של מכשירים הוניים של ישויות אחרות. תנאי שוק דורש מהצד שכנגד להשלים תקופת שירות מוגדרת (כלומר תנאי שירות) דרישת השירות יכולה להיות מפורשת או משתמעת.

תנאי שירות

בהתייחס לתשלום מבוסס מניות, תנאי הבשלה שדורש מהצד שכנגד להשלים תקופת שירות מוגדרת שבמהלכה מסופקים שירותים לישות. אם הצד שכנגד, ללא קשר לסיבה, מפסיק לספק שירות במהלך תקופת ההבשלה, הוא כשל במילוי התנאי. תנאי שירות אינו דורש עמידה ביעד ביצוע.