מונחים

תעודות סל

אלו תעודות התחייבות הדומות לאיגרת חוב ומונפקות על ידי גוף פיננסי. התעודה נסחרת בבורסה לניירות ערך ומאפשרת למשקיע לעקוב אחר נכס בסיס כגון: מדדי מניות, מדדי איגרות חוב, שערי מטבע חוץ, סחורות ועוד.מנפיק התעודה מבטיח לקונה להחזיר לו את כספו בכל רגע נתון או בתום תקופה מסוימת, בתוספת השינוי בנכס הבסיס אחריו התעודה עוקבת, ובניכוי עמלות.

תפיסת הישות האחת

בהתייחס לאיחוד דוחות כספיים, תפיסה חשבונאית הרואה בקבוצה ישות כלכלית אחת. מתפיסה זו נגזרות מספר הבחנות ובהן: ראיית בעלי מניות המיעוט חלק אינטגראלי מבעלי המניות של הקבוצה בכללותה, שינויים בשיעור ההחזקה ללא איבוד שליטה יטופלו במישור ההוני, ביטול רווחים הנובעים מעסקאות בין חברתיות.

תפיסת המימוש הרעיוני

בהתייחס לאיחוד דוחות כספיים, תפיסה חשבונאית לפיה כאשר ישנם שינויים בשיעור ההחזקה המביאים להשגת או לאיבוד של שליטה, הדבר מביא למימוש רעיוני של ההחזקות הקודמות באופן מלא ולרכישה מחדש של ההחזקות הנותרות. בנוסף, יש להכיר ברווח (בהפסד) בגין שערוך ההחזקות הקודמות (במקרה של השגת שליטה) או ההחזקות הנותרות (במקרה של איבוד שליטה).

תקופת ביניים

תקופת דיווח כספי, הקצרה משנת כספים מלאה.

תקופת דיווח ראשונה לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים

תקופת הדיווח המאוחרת ביותר הכלולה בדוחות הכספיים הראשונים של ישות לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים.

תקופת ההבשלה

בהתייחס לתשלום מבוסס מניות, התקופה שבה נדרש לקיים את כל התנאים המוגדרים להבשלה של הסדר תשלום מבוסס מניות.

תקופת החכירה

התקופה, שאינה ניתנת לביטול, שלגביה החוכר סיכם חוזית על חכירת הנכס ביחד עם תקופות נוספות כלשהן שלגביהן קיימת לחוכר אופציה להמשיך את חכירת הנכס, בתשלום נוסף או ללא תשלום נוסף, כאשר במועד ההתקשרות בחכירה וודאי באופן סביר שהחוכר יממש את האופציה.

תקופת חכירה

"התקופה שאינה ניתנת לביטול שלגביה לחוכר יש את הזכות להשתמש בנכס בסיס, יחד עם: א. תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש אופציה זו; וכן ב. תקופות המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר לא יממש אופציה זו."