מונחים

תקן סקירה 1

תקן סקירה ישראלי בדבר סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות.

תקנה 38ד'

תקנה מתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), לפיה על חברה ציבורית לצרף במסגרת דוחותיה הכספיים ביניים דוח המציג את הנתונים הכספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של התאגיד, המיוחסים לתאגיד עצמו כחברה אם (דוח נפרד).

תקנה 9ג'

תקנה מתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), לפיה על חברה ציבורית לצרף במסגרת דוחותיה הכספיים השנתיים דוח המציג את הנתונים הכספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של התאגיד, המיוחסים לתאגיד עצמו כחברה אם (דוח נפרד).


תקני דיווח כספי בינלאומיים

תקנים ופרשנויות שאומצו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB). תקני דיווח כספי בינלאומיים כוללים: א. תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS). ב. תקני חשבונאות בינלאומיים (IAS). ג. פרשנויות שפותחו על ידי הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRIC) וכן ד. פרשנויות שפותחו על ידי הוועדה המתמדת לפרשנויות (SIC).
פוסטים העוסקים ב-תקני דיווח כספי בינלאומיים

תקציב

תכנון או תכנית לניהול הכנסות והוצאות של ארגון בתקופה מסוימת טרם תחילת הפעילות המיוחסת לאותה התקופה. לרוב מדובר בתקציב שנתי או בהתאם לאורך חיי הפרויקט.
פוסטים העוסקים ב-תקציב


תשואה להון

מדד פיננסי המייצג את יעילות החברה בייצור רווחים מההון המושקע בה. מחושב כיחס בין הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הרוב לבין הון החברה. (ROE).

תשואה על הנכסים

מדד פיננסי המייצג את יכולת החברה לעשות שימוש בנכסים לשם להפקת רווחים. מחושב כיחס בין הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הרוב לבין יתרת הנכסים. (ROA).
פוסטים העוסקים ב-תשואה על הנכסים

תשלומי חכירה

"תשלומים המבוצעים על ידי חוכר למחכיר המתייחסים לזכות להשתמש בנכס בסיס במהלך תקופת החכירה, אשר מורכבים מהפריטים הבאים: א. תשלומים קבועים (כולל תשלומים קבועים במהותם), בניכוי תמריצי חכירה כלשהם; ב. תשלומי חכירה משתנים שתלויים במדד או בשער; ג. מחיר המימוש של אופציית רכישה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש אופציה זו; וכן ד. תשלומי קנסות לביטול החכירה, אם תקופת החכירה משקפת מימוש אופציה לבטל את החכירה על ידי החוכר. עבור החוכר, תשלומי חכירה כוללים גם סכומים החזויים לעמוד לתשלום על ידי החוכר בהתאם לערבויות לערך שייר. תשלומי חכירה אינם כוללים תשלומים המוקצים לרכיבים שאינם חכירה בחוזה, אלא אם כן החוכר בוחר לשלב רכיבים שאינם חכירה עם רכיב חכירה ולטפל בהם כרכיב חכירה יחיד. עבור המחכיר, תשלומי חכירה כוללים גם ערבויות כלשהן לערך שייר המסופקות למחכיר על ידי החוכר, על ידי צד קשור לחוכר או על ידי צד שלישי שאינו קשור למחכיר שהוא בעל יכולת פיננסית לפרוע את המחויבויות בהתאם לערבות. תשלומי חכירה אינם כוללים תשלומים המוקצים לרכיבים שאינם חכירה."