מונחים

CAPEX

הוצאות הוניות (CAPEX - Capital Expenditures), שהן השקעות צפויות בנכסים תפעוליים (מוחשיים ובלתי מוחשיים), נטו (תקבולים ממכירת נכסים תפעוליים מובאים בחשבון).

CAPM

נוסחת Capital Asset Pricing Model היא נוסחה לשם גזירת מחיר ההון העצמי מנתוני השוק לפיהם: מחיר ההון של הפירמה = התשואה על נכס חסר סיכון + פרמית הסיכון בשוק ההון כשהיא מוכפלת במקדם הסיכון השיטתי של החברה.


Convergence

מיזם ההאחדה בין המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות (IASB) לבין המוסד האמריקני לתקינה בחשבונאות (FASB).
פוסטים העוסקים ב-Convergence