מונחים

DAC

עלויות רכישה נדחות. נכס המייצג את זכותה החוזית של החברה לקבל דמי ניהול מקרנות הפנסיה שבניהול החברה, והוא מופחת על פני התקופה המשוערת לקבלת ההכנסות. (Deferred Acquisition Costs).