מונחים

EBITDA

מדד פיננסי. רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות. חשיבותו נובעת מכך שהוא מאפשר להשוות ביצועים תפעוליים בין תקופות ובין חברות תוך נטרול הפרשים פוטנציאליים הנובעים משוני במבנה ההון, במיסים, בגיל הנכסים הקבועים ובהוצאות הפחת בגינם. (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations, Amortizations).
פוסטים העוסקים ב-EBITDA

Endorsement

תהליך הסבה. בהקשר לאימוץ תקינה, אימוץ שלא באופן מלא וגורף אלא אימוץ פרטני המאפשר התאמות ואי-החלה של תקנים או סעיפים. כך, למשל, מאומצים תקני ה- IFRS באירופה.
פוסטים העוסקים ב-Endorsement