מונחים

FASB

המוסד האמריקאי לתקינה בחשבונאות. (Financial Accounting Standards Board).

FFO

המדד הנפוץ כיום למדידת ביצועים של חברות נדל"ן מניב. מחושב כרווח הנקי בנטרול שערוכים והוצאות והכנסות חד-פעמיות. (Funds From Operations).