מונחים


IAS

תקני חשבונאות בינלאומיים. (International Accounting Standards).

IAS 1

תקן חשבונאות בינלאומי 1 'הצגת דוחות כספיים'.

IAS 1

"תקן חשבונאות בינלאומי 1 'הצגת דוחות כספיים'. תקן זה קובע את הבסיס להצגת דוחות כספיים, כדי להבטיח יכולת השוואה עם הדוחות הכספיים של הישות לתקופות קודמות וגם עם הדוחות הכספיים של ישויות אחרות. התקן מפרט דרישות כוללות להצגת דוחות כספיים, הנחיות לגבי המבנה שלהם ודרישות מינימליות לגבי התוכן שלהם."

IAS 10

תקן חשבונאות בינלאומי 10 'אירועים לאחר תקופת הדיווח'.

IAS 10

תקן חשבונאות בינלאומי 10 'אירועים לאחר תקופת הדיווח'. תקן זה עוסק באופן הטיפול החשבונאי באירועים לאחר תקופת הדיווח. התקן קובע מתי נדרשת ישות מדווחת, אם בכלל, לבצע התאמה בדוחותיה הכספיים בגין אירועים לאחר תקופת הדיווח וכן את הגילוי הנדרש מהישות המדווחת בדבר אירועים אלה.

IAS 11

תקן חשבונאות בינלאומי 11 'חוזי הקמה'.

IAS 11

תקן חשבונאות בינלאומי 11 'חוזי הקמה'.

IAS 12

תקן חשבונאות בינלאומי 12 'מסים על ההכנסה'.

IAS 12

"תקן חשבונאות בינלאומי 12 'מסים על ההכנסה'. תקן זה מספק מענה מקיף לטיפול החשבונאי במסים על ההכנסה. התקן עוסק בטיפול בתוצאות המס השוטפות והעתידיות בגין ההשבה (הסילוק) העתידי של הערכים בספרים של הנכסים (התחייבויות) אשר מוכרים בדוח על המצב הכספי של הישות המדווחת, וכן בגין עסקאות ואירועים אחרים של התקופה הנוכחית, אשר מוכרים בדוחות הכספיים של הישות המדווחת. התקן עוסק גם בהכרה של נכסי מסים נדחים, הנובעים מהפסדים לצורכי מס שטרם נוצלו או מהטבות לצורכי מס שטרם נוצלו, במדידה של נכסי והתחייבויות מסים שוטפים ונדחים, ההצגה של מסים על ההכנסה בדוחות הכספיים והגילוי הנדרש לגבי מסים על ההכנסה. "