מונחים

IFRS 15

תקן דיווח כספי בינלאומי 15 'הכנסות מחוזים עם לקוחות'.
פוסטים העוסקים ב-IFRS 15

IFRS 15

"תקן דיווח כספי בינלאומי 15 'הכנסות מחוזים עם לקוחות'. מטרת תקן זה היא לקבוע את העקרונות שישות תיישם על מנת לדווח מידע שימושי למשתמשים בדוחות הכספיים לגבי המהות, הסכום, העיתוי וחוסר הוודאות של הכנסות ותזרימי מזומנים הנובעים מחוזה עם לקוח."

IFRS 16

תקן דיווח כספי בינלאומי 16 'חכירות'.

IFRS 16

"תקן דיווח כספי בינלאומי 16 'חכירות'. תקן זה מפרט את העקרונות להכרה, למדידה, להצגה ולגילוי של חכירות. המטרה היא להבטיח כי חוכרים ומחכירים יספקו מידע רלוונטי באופן שמשקף נאמנה עסקאות אלה. מידע זה נותן בסיס למשתמשים בדוחות כספיים להעריך את ההשפעה שיש לחכירות על המצב הכספי, על הביצועים הכספיים ועל תזרימי המזומנים של ישות."


IFRS 17

"תקן דיווח כספי בינלאומי 17 'חוזי ביטוח'. תקן זה קובע את העקרונות להכרה, למדידה, להצגה ולגילוי של חוזי ביטוח שבתחולת התקן. המטרה של תקן זה היא להבטיח שישות מדווחת תספק מידע רלוונטי שמייצג נאמנה חוזים אלה. מידע זה נותן בסיס למשתמשים של דוחות כספיים להעריך את ההשפעה שיש לחוזי ביטוח על המצב הכספי, על הביצועים הכספיים ועל תזרימי המזומנים של ישות."

IFRS 2

תקן דיווח כספי בינלאומי 2 'תשלום מבוסס מניות'

IFRS 2

"תקן דיווח כספי בינלאומי 2 'תשלום מבוסס מניות'. מטרת תקן זה היא לקבוע את הדיווח הכספי על ידי ישות מדווחת כאשר היא מתקשרת בעסקת תשלום מבוסס מניות. במיוחד, מחייב התקן ישות לשקף ברווח או הפסד שלה ובמצבה הכספי את ההשפעות של עסקאות תשלום מבוסס מניות, כולל הוצאות המיוחסות לעסקאות שבהן מוענקות אופציות למניות לעובדים או צדדים אחרים שיש לסלקן במזומן, בנכסים אחרים או במכשירים הוניים של הישות המדווחת. כמו כן, התקן קובע כללי מדידה מבוססי שווי הוגן והנחיות נוספות לאופן הטיפול החשבונאי בסוגים השונים והמאפיינים השונים של תוכניות תגמול מבוססות הון. יתרה מכך, התקן קובע את אופן הטיפול באופציות לעובדים במקרה של עסקאות בתוך קבוצת חברות."

IFRS 3

תקן דיווח כספי בינלאומי 3 'צירופי עסקים'.

IFRS 3

"תקן דיווח כספי בינלאומי 3 'צירופי עסקים'. מטרת תקן זה היא לשפר את הרלוונטיות, המהימנות ויכולת ההשוואה של המידע שישות מדווחת מספקת בדוחותיה הכספיים לגבי צירוף עסקים והשפעותיו. כדי להשיג מטרה זו, תקן זה קובע כללים ודרישות לגבי הדרך שבה הרוכש: א. מכיר בדוחותיו הכספיים בנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו, בהתחייבויות שניטלו ובזכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בנרכש, ומודד אותם; ב. מכיר במוניטין שנרכש בצירוף העסקים או ברווח מרכישה במחיר הזדמנותי, ומודד אותם; וכן ג. קובע איזה מידע יש לגלות כדי לאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים להעריך את המהות ואת ההשפעות הפיננסיות של צירוף העסקים."