מונחים


IFRS 4

"תקן דיווח כספי בינלאומי 4 'חוזי ביטוח'. מטרת תקן זה היא לקבוע את הדיווח הכספי לגבי חוזי ביטוח על ידי ישות שמנפיקה חוזים כאלה (מבטח), עד אשר הוועדה תסיים את השלב השני של הפרויקט שלה בדבר חוזי ביטוח. בפרט, תקן זה דורש: א. שיפורים מסוימים לטיפול חשבונאי על ידי מבטחים לגבי חוזי ביטוח. ב. גילוי שמזהה ומסביר את הסכומים בדוחות כספיים של מבטח הנובעים מחוזי ביטוח ושעוזר למשתמשים בדוחות כספיים אלה להבין את הסכום, העיתוי והאי ודאות של תזרימי מזומנים עתידיים מחוזי ביטוח."

IFRS 5

תקן דיווח כספי בינלאומי 5 'נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו'.

IFRS 5

"תקן דיווח כספי בינלאומי 5 'נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו'. מטרת תקן זה היא לקבוע את הטיפול החשבונאי בנכסים המוחזקים למכירה, ואת ההצגה והגילוי של פעילויות שהופסקו. בפרט, תקן זה דורש: א. נכסים אשר מקיימים את הקריטריונים לסיווג כמוחזקים למכירה ימדדו לפי הנמוך מבין ערך בספרים לבין שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה, ופחת של נכסים אלה יפסק; וכן ב. נכסים אשר מקיימים את הקריטריונים לסיווג כמוחזקים למכירה יוצגו בנפרד בדוח על המצב הכספי והתוצאות של פעילויות שהופסקו יוצגו בנפרד בדוח על הרווח הכולל."

IFRS 6

תקן דיווח כספי בינלאומי 6 'חיפוש משאבים מינרליים והערכתם'.

IFRS 6

"תקן דיווח כספי בינלאומי 6 'חיפוש משאבים מינרליים והערכתם'. מטרת תקן זה היא לפרט את הדיווח הכספי לגבי חיפוש משאבים מינרליים והערכתם. בפרט, תקן זה דורש: א. שיפורים מוגבלים לפרקטיקות חשבונאיות קיימות לגבי יציאות בגין חיפוש והערכה. ב. מישויות אשר מכירות בנכסי חיפוש והערכה לבחון נכסים אלה בגין ירידת ערך בהתאם לתקן זה ולמדוד כל ירידת ערך בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 36 ירידת ערך נכסים. ג. גילויים שמזהים ומסבירים את הסכומים בדוחות הכספיים של הישות שנובעים מהחיפוש של משאבים מינרליים ומהערכתם, ושמסייעים למשתמשים בדוחות כספיים אלה להבין את הסכום, העיתוי ומידת הוודאות של תזרימי מזומנים עתידיים מנכסי חיפוש והערכה שהוכרו."

IFRS 7

תקן דיווח כספי בינלאומי 7 'מכשירים פיננסיים: גילויים'.

IFRS 7

"תקן דיווח כספי בינלאומי 7 'מכשירים פיננסיים: גילויים'. מטרת התקן היא לדרוש מישויות לספק גילויים בדוחותיהן הכספיים שיאפשרו למשתמשים להעריך: א. את המשמעותיות של מכשירים פיננסיים למצב הכספי של הישות ולתוצאות פעולותיה; וכן ב. את מהות והיקף הסיכונים הנובעים ממכשירים פיננסיים שאליהם הישות חשופה במהלך התקופה ובסוף תקופת הדיווח, ואת האופן שבו הישות מנהלת סיכונים אלה."


IFRS 8

"תקן דיווח כספי בינלאומי 8 'מגזרי פעילות'. העיקרון המרכזי של התקן החדש הוא לספק גילוי שיאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים להעריך את המהות ואת ההשפעות הכספיות של הפעילויות העסקיות והסביבות הכלכליות של הישות המדווחת. "