מונחים

IFRS 9

תקן דיווח כספי בינלאומי 9 'מכשירים פיננסיים'.

IFRS 9

"תקן דיווח כספי בינלאומי 9 'מכשירים פיננסיים'. מטרת תקן זה היא לקבוע עקרונות לדיווח כספי על נכסים פיננסיים ועל התחייבויות פיננסיות אשר יציגו למשתמשים בדוחות כספיים מידע רלוונטי ושימושי לצורך הערכת הסכומים, העיתוי ואי-הודאות של תזרימי מזומנים עתידיים של ישות."

Investment Property Entities

ישויות שעיקר נכסיהן הוא נדל"ן להשקעה, בהתאם תפיסת המודל העסקי שלהן.


ISA 315

תקן ביקורת בינלאומי בדבר הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית.

ISA 330

תקן ביקורת בינלאומי בדבר נהלי המבקר במענה לסיכונים שהוערכו.

ISA 500

תקן ביקורת בינלאומי בדבר ראיות ביקורת.

ISA 570

תקן ביקורת בינלאומי בדבר העסק החי.

ISA 620

תקן ביקורת בינלאומי בדבר עבודת מומחה.

ISA 700

תקן ביקורת בינלאומי בדבר גיבוש חוות דעת על הדוחות הכספיים.