מונחים

IAS 2

"תקן חשבונאות בינלאומי 2 'מלאי'. מטרת התקן היא לקבוע את הטיפול החשבונאי במלאי. הסוגיה העיקרית בטיפול החשבונאי במלאי היא סכום העלות שיוכר כנכס ויוצג עד שיוכרו ההכנסות הקשורות. תקן זה מספק הנחיות לקביעת העלות והכרה בה לאחר מכן כהוצאה, לרבות הורדת ערך כלשהי לשווי מימוש נטו. התקן מספק גם הנחיות לנוסחאות עלות שמשמשות להקצאת עלויות למלאי."

IAS 20

"תקן חשבונאות בינלאומי 20 'הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי'. מטרת התקן היא קביעת הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים אשר יגדיר מהי שיטת ההכרה הנאותה שתשקף את האופן שבו הישות המדווחת נהנתה מהסיוע במהלך תקופת הדיווח, על מנת לאפשר השוואה בין דוחותיה הכספיים לתקופה המדווחת לבין דוחותיה הכספיים לתקופות קודמות ולבין דוחות כספיים של ישויות אחרות. "

IAS 21

"תקן חשבונאות בינלאומי 21 'השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ'. ישות עשויה לבצע פעילויות חוץ בשתי דרכים. לישות עשויות להיות עסקאות במטבעות חוץ וכן ייתכן שיהיו לה פעילויות חוץ. בנוסף לכך, ישות יכולה להציג את דוחותיה הכספיים במטבע חוץ. מטרת התקן היא לקבוע כיצד על ישות לכלול עסקאות במטבע חוץ ופעילויות חוץ בדוחותיה הכספיים, וכיצד לתרגם דוחות כספיים למטבע הצגה. התקן מספק הנחיות כיצד יקבע שער החליפין שישמש ואופן הדיווח על השפעות של שינויים בשערי חליפין בדוחות הכספיים."

IAS 23

"תקן חשבונאות בינלאומי 23 'עלויות אשראי'. העיקרון המנחה את התקן הינו כי עלויות אשראי אשר קשורות לרכישה, להקמה או לייצור של נכס כשיר מהוות חלק מהעלות של אותו נכס כאשר עלויות אשראי אחרות מוכרות כהוצאה. התקן מגדיר מהו נכס כשיר, מהן עלויות אשראי לצורך ההיוון ומהי תקופת ההיוון."

IAS 24

"תקן חשבונאות בינלאומי 24 'גילויים בהקשר לצד קשור'. מטרת תקן זה היא להבטיח כי דוחות כספיים של ישות מכילים את הגילויים הנחוצים כדי להפנות את תשומת הלב לאפשרות, כי ייתכן שמצבה הכספי והרווח או הפסד שלה הושפעו מקיומם של צדדים קשורים, מעסקאות עם צדדים כאלה ומיתרות שלהם שטרם נפרעו, כולל מחויבויות. "

IAS 26

תקן חשבונאות בינלאומי 26 'הטיפול החשבונאי והדיווח על ידי ישויות המנהלות תוכניות להטבות פרישה'.

IAS 27

"תקן חשבונאות בינלאומי 27 'דוחות כספיים נפרדים'. מטרת תקן זה היא לקבוע את הטיפול החשבונאי ואת דרישות הגילוי בהשקעות בחברות בנות, בעסקאות משותפות ובחברות כלולות כאשר ישות מכינה דוחות כספיים נפרדים."

IAS 28

"תקן חשבונאות בינלאומי 28 'השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות'. מטרת תקן זה היא לקבוע את הטיפול החשבונאי בהשקעות בחברות כלולות, ולפרט את הדרישות ליישום שיטת השווי המאזני באשר לטיפול החשבונאי בהשקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות."

IAS 29

"תקן חשבונאות בינלאומי 29 'דיווח כספי בכלכלות היפר-אינפלציוניות'. בכלכלה היפר-אינפלציונית, דיווח לגבי תוצאות תפעוליות והמצב הכספי במטבע המקומי ללא התאמה אינו שימושי. כסף מאבד כוח קנייה בשיעור כזה שהשוואת סכומים, הנובעים מעסקאות ומאירועים אחרים שהתרחשו במועדים שונים, אף באותה תקופה חשבונאית, היא מטעה.לכן מטרת תקן זה היא קביעת הטיפול החשבונאי לגבי הדוחות הכספיים, של ישות כלשהי שמטבע הפעילות שלה הוא המטבע של כלכלה היפר-אינפלציונית."

IAS 32

תקן חשבונאות בינלאומי 32 'מכשירים פיננסיים: הצגה'.