מונחים

IAS 20

"תקן חשבונאות בינלאומי 20 'הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי'. מטרת התקן היא קביעת הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים אשר יגדיר מהי שיטת ההכרה הנאותה שתשקף את האופן שבו הישות המדווחת נהנתה מהסיוע במהלך תקופת הדיווח, על מנת לאפשר השוואה בין דוחותיה הכספיים לתקופה המדווחת לבין דוחותיה הכספיים לתקופות קודמות ולבין דוחות כספיים של ישויות אחרות. "

IAS 21

תקן חשבונאות בינלאומי 21 'השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ'.

IAS 21

"תקן חשבונאות בינלאומי 21 'השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ'. ישות עשויה לבצע פעילויות חוץ בשתי דרכים. לישות עשויות להיות עסקאות במטבעות חוץ וכן ייתכן שיהיו לה פעילויות חוץ. בנוסף לכך, ישות יכולה להציג את דוחותיה הכספיים במטבע חוץ. מטרת התקן היא לקבוע כיצד על ישות לכלול עסקאות במטבע חוץ ופעילויות חוץ בדוחותיה הכספיים, וכיצד לתרגם דוחות כספיים למטבע הצגה. התקן מספק הנחיות כיצד יקבע שער החליפין שישמש ואופן הדיווח על השפעות של שינויים בשערי חליפין בדוחות הכספיים."

IAS 23

תקן חשבונאות בינלאומי 23 'עלויות אשראי'.

IAS 23

"תקן חשבונאות בינלאומי 23 'עלויות אשראי'. העיקרון המנחה את התקן הינו כי עלויות אשראי אשר קשורות לרכישה, להקמה או לייצור של נכס כשיר מהוות חלק מהעלות של אותו נכס כאשר עלויות אשראי אחרות מוכרות כהוצאה. התקן מגדיר מהו נכס כשיר, מהן עלויות אשראי לצורך ההיוון ומהי תקופת ההיוון."

IAS 24

תקן חשבונאות בינלאומי 24 'גילויים בהקשר לצד קשור'.

IAS 24

"תקן חשבונאות בינלאומי 24 'גילויים בהקשר לצד קשור'. מטרת תקן זה היא להבטיח כי דוחות כספיים של ישות מכילים את הגילויים הנחוצים כדי להפנות את תשומת הלב לאפשרות, כי ייתכן שמצבה הכספי והרווח או הפסד שלה הושפעו מקיומם של צדדים קשורים, מעסקאות עם צדדים כאלה ומיתרות שלהם שטרם נפרעו, כולל מחויבויות. "

IAS 26

תקן חשבונאות בינלאומי 26 'הטיפול החשבונאי והדיווח על ידי ישויות המנהלות תוכניות להטבות פרישה'.

IAS 26

תקן חשבונאות בינלאומי 26 'הטיפול החשבונאי והדיווח על ידי ישויות המנהלות תוכניות להטבות פרישה'.