מונחים

IFRIC 16

פרשנות מספר 16 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'גידורים של השקעה נטו בפעילות חוץ'.

IFRIC 17

פרשנות מספר 17 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'חלוקה לבעלים של נכסים שאינם מזומן'.

IFRIC 18

פרשנות מספר 18 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'העברות של נכסים מלקוחות'.

IFRIC 19

פרשנות מספר 19 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'סילוק התחייבויות פיננסיות באמצעות מכשירים הוניים'.

IFRIC 2

פרשנות מספר 2 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'מניות החברים באגודות שיתופיות ומכשירים דומים'.

IFRIC 20

פרשנות מספר 20 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'עלויות חישוף בשלב ההפקה של מכרה עילי'.


IFRIC 4

פרשנות מספר 4 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'קביעה אם הסדר מכיל חכירה'.

IFRIC 5

פרשנות מספר 5 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'זכויות בקרן למימון מחויבויות לפירוק, לשחזור ולשיקום סביבתי'.

IFRIC 6

פרשנות מספר 6 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'התחייבויות הנובעות מהשתתפות בשוק ספציפי - פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני'.