מונחים

IAS 36

תקן חשבונאות בינלאומי 36 'ירידת ערך נכסים'.

IAS 36

"תקן חשבונאות בינלאומי 36 'ירידת ערך נכסים'. מטרת התקן היא לקבוע נהלים שעל ישות ליישם כדי להבטיח שנכסיה לא יוצגו בסכום, העולה על הסכום בר-ההשבה שלהם. נכס מוצג בסכום, הגבוה מהסכום בר-ההשבה שלו, כאשר ערכו בספרים עולה על הסכום שיתקבל מהשימוש בנכס או ממכירתו. במקרה כזה, חלה ירידה בערך הנכס והתקן דורש מהישות להכיר בהפסד מירידת ערך. התקן גם מפרט מתי על הישות לבטל הפסד מירידת ערך וקובע גילויים. "


IAS 37

"תקן חשבונאות בינלאומי 37 'הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים'. תקן זה מספק הוראות כוללות ומקיפות להכרה ולמדידה של הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים ולדרישות הגילוי בגינם, בכדי לאפשר למשתמשים השונים בדוחות הכספיים להבין את המהות, העיתוי והסכום של אותם פריטים. "

IAS 38

תקן חשבונאות בינלאומי 38 'נכסים בלתי מוחשיים'.

IAS 38

תקן חשבונאות בינלאומי 38 'נכסים בלתי מוחשיים'. מטרת תקן זה היא לקבוע את הטיפול החשבונאי בנכסים בלתי מוחשיים, שאינם מטופלים במפורש בתקן אחר. תקן זה דורש מישות להכיר בנכס בלתי מוחשי אם, ורק אם מתקיימים קריטריונים מוגדרים. התקן גם מגדיר כיצד יש למדוד את ערכם בספרים של נכסים בלתי מוחשיים ומחייב מתן גילויים מוגדרים אודות נכסים בלתי מוחשיים.

IAS 39

תקן חשבונאות בינלאומי 39 'מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה'.

IAS 40

תקן חשבונאות בינלאומי 40 'נדל"ן להשקעה'.

IAS 40

"תקן חשבונאות בינלאומי 40 'נדל""ן להשקעה'. מטרת תקן זה היא לקבוע את הטיפול החשבונאי בנדל""ן להשקעה ואת דרישות הגילוי הקשורות. "

IAS 41

תקן חשבונאות בינלאומי 41 'חקלאות'.