מונחים

IFRIC 7

פרשנות מספר 7 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'יישום גישת ההתאמה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 29 דיווח כספי בכלכלות היפר-אינפלציוניות'.

IFRIC 9

פרשנות מספר 9 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'בחינה מחדש של נגזרים משובצים'.

IFRS

תקני דיווח כספי בינלאומיים. (International Financial Reporting Standard).
פוסטים העוסקים ב-IFRS

IFRS 1

"תקן דיווח כספי בינלאומי 1 'אימוץ לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים'. מטרת תקן זה היא להבטיח שהדוחות הכספיים הראשונים של ישות לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים והדיווחים הכספיים לתקופות ביניים לגבי חלק מהתקופה הכלולה בדוחות כספיים אלה, כוללים מידע באיכות גבוהה אשר: א. שקוף למשתמשים ובר השוואה לכל התקופות המוצגות; ב. מספק נקודת מוצא מתאימה לטיפול החשבונאי לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים; וכן ג. ניתן להפיקו בעלות שאינה עולה על התועלת."

IFRS 10

"תקן דיווח כספי בינלאומי 10 'דוחות כספיים מאוחדים'. מטרת תקן זה היא לקבוע כללים להצגתם של דוחות כספיים מאוחדים ולהכנתם, כאשר ישות שולטת באחת או יותר, ישויות אחרות. כדי לקיים את המטרת התקן, תקן זה: א. דורש מהחברה האם ששולטת באחת או יותר, מחברות בנות, להציג דוחות כספיים מאוחדים; ב. מגדיר את כלל השליטה, וקובע ששליטה היא הבסיס לאיחוד; ג. מפרט איך ליישם את כלל השליטה כדי לזהות אם משקיע שולט בישות מושקעת ולכן חייב לאחד את הישות המושקעת; ד. מפרט את הדרישות לטיפול חשבונאי בהכנת דוחות כספיים מאוחדים; וכן ה. מגדיר ישות השקעה וקובע חריג מאיחוד חברות בנות מסוימות של ישות השקעה."

IFRS 11

"תקן דיווח כספי בינלאומי 11 'הסדרים משותפים'. מטרת תקן זה היא לבסס כללים לדיווח כספי על ידי ישויות שיש להן זכויות בהסדרים שהם בשליטה משותפת, כלומר הסדרים משותפים. כדי לקיים את מטרת התקן, תקן זה מגדיר שליטה משותפת ודורש מישות שהיא צד להסדר משותף לקבוע את סוג ההסדר המשותף שבו היא מעורבת על ידי הערכת זכויותיה ומחויבויותיה ולטפל באותן זכויות ומחויבויות בהתאם לסוג ההסדר המשותף."

IFRS 12

"תקן דיווח כספי בינלאומי 12 'גילוי של זכויות בישויות אחרות'. מטרת תקן זה היא לדרוש מישות לתת גילוי למידע שמאפשר למשתמשים בדוחותיה הכספיים להעריך: א. את המהות של הזכויות שלה בישויות אחרות, והסיכונים המיוחסים לזכויות אלה; וכן ב. את ההשפעות של אותן זכויות על המצב הכספי, על הביצועים הכספיים ועל תזרימי המזומנים שלה."

IFRS 13

תקן דיווח כספי בינלאומי 13 'מדידת שווי הוגן'. מטרת תקן זה להגדיר מהו שווי הוגן וכן קביעת הגילויים לגבי מדידות שווי הוגן.

IFRS 14

"תקן דיווח כספי בינלאומי 14 'חשבונות פיקוח נדחים'. מטרת תקן זה היא לקבוע את דרישות הדיווח הכספי עבור יתרות חשבונות פיקוח נדחים שנוצרות כאשר ישות מספקת סחורות או שירותים ללקוחות במחיר או בשיעור הכפוף לפיקוח תעריפים."

IFRS 15

"תקן דיווח כספי בינלאומי 15 'הכנסות מחוזים עם לקוחות'. מטרת תקן זה היא לקבוע את העקרונות שישות תיישם על מנת לדווח מידע שימושי למשתמשים בדוחות הכספיים לגבי המהות, הסכום, העיתוי וחוסר הוודאות של הכנסות ותזרימי מזומנים הנובעים מחוזה עם לקוח."
פוסטים העוסקים ב-IFRS 15