מונחים

IAS 41

"תקן חשבונאות בינלאומי 41 'חקלאות'. מטרת תקן זה היא לקבוע את הטיפול החשבונאי והגילויים המתייחסים לפעילות חקלאית. "


IAS 7

"תקן חשבונאות בינלאומי 7 'דוח על תזרימי מזומנים'. מידע לגבי תזרימי המזומנים של ישות הוא שימושי למתן בסיס למשתמשים בדוחות כספיים להערכת היכולת של הישות להפיק מזומנים ושווי מזומנים, ולהערכה של צורכי הישות לנצל תזרימי מזומנים אלה. ההחלטות הכלכליות המתקבלות על ידי משתמשים דורשות הערכת היכולת של ישות להפיק מזומנים ושווי מזומנים והערכת העיתוי ומידת הוודאות של הפקתם. מטרת תקן זה היא לדרוש את הספקת המידע לגבי השינויים ההיסטוריים במזומנים ושווי מזומנים של ישות באמצעות דוח על תזרימי המזומנים המסווג תזרימי מזומנים במהלך התקופה מפעילויות שוטפות, מפעילויות השקעה ומפעילויות מימון."


IAS 8

"תקן חשבונאות בינלאומי 8 'מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות'. מטרת התקן היא לקבוע את הקריטריונים לבחירה ולשינוי של מדיניות חשבונאית ולקבוע את הטיפול החשבונאי ואת הגילוי לשינויים במדיניות חשבונאית, לשינויים באומדנים חשבונאיים ולתיקוני טעויות. תקן זה נועד לשפר את הרלוונטיות והמהימנות של הדוחות הכספיים של ישות ואת יכולת ההשוואה שלהם על פני זמן וביחס לדוחות כספיים של ישויות אחרות."

IASB

המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות. ארגון ללא כוונות רווח, אשר הוקם לשם שמירה על האינטרס הציבורי בדרך של פיתוח מערכת אחת של כללים חשבונאיים איכותיים, מובנים, ניתנים לאכיפה ומקובלים בעולם - תקני ה- IFRS - ולקדמם בעולם. (International Accounting Standards Board).
פוסטים העוסקים ב-IASB

ICO

אירוע גיוס של חברת סטארט-אפ באמצעות מטבע דיגיטלי לא מבוזר אשר מכונה Token או אסימון. התקבולים אותן מקבלת החברה באמצעות ההנפקה משמשים אותה לפיתוח טכנולוגיה או פרויקט מסוים. המשקיעים מקבלים את אסימוני החברה, אשר הזכות המקובלת המובנית בהם היא הזכות לשירותים שהחברה תייצר בעתיד ככל שהפיתוח שלה יצליח. ב-ICO אין תשקיף מכיוון שלא מדובר, לפחות לעת עתה, בהנפקת ני"ע, אך יש מסמך לבן (White paper) שבו החברה מסבירה בכלליות על עקרונותיה ועל האסטרטגיה שלה.


IFRIC

 הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי. (IFRS Interpretations Committee).

IFRIC 1

פרשנות מספר 1 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'שינויים בהתחייבויות קיימות בגין פירוק ושיקום, ובהתחייבויות דומות'.