מונחים

IFRS 1

תקן דיווח כספי בינלאומי 1 'אימוץ לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים'.IFRS 12

תקן דיווח כספי בינלאומי 12 'גילוי של זכויות בישויות אחרות'.

IFRS 13

תקן דיווח כספי בינלאומי 13 'מדידת שווי הוגן'.


IFRS 15

תקן דיווח כספי בינלאומי 15 \'הכנסות מחוזים עם לקוחות\'.
פוסטים העוסקים ב-IFRS 15

IFRS 16

תקן דיווח כספי בינלאומי 16 'חכירות'.


IFRS 2

תקן דיווח כספי בינלאומי 2 'תשלום מבוסס מניות'