מונחים

IFRIC 10

פרשנות מספר 10 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'דיווח כספי לתקופת ביניים וירידת ערך'.


IFRIC 13

פרשנות מספר 13 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'תוכניות נאמנות לקוחות'.

IFRIC 14

פרשנות מספר 14 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'תקן חשבונאות בינלאומי 19 - המגבלה על נכס הטבה מוגדרת, דרישות הפקדה מינימלית ויחסי הגומלין ביניהן'.

IFRIC 15

פרשנות מספר 15 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'הסכמים להקמת מבנים'.

IFRIC 16

פרשנות מספר 16 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'גידורים של השקעה נטו בפעילות חוץ'.

IFRIC 17

פרשנות מספר 17 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'חלוקה לבעלים של נכסים שאינם מזומן'.

IFRIC 18

פרשנות מספר 18 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'העברות של נכסים מלקוחות'.

IFRIC 19

פרשנות מספר 19 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'סילוק התחייבויות פיננסיות באמצעות מכשירים הוניים'.

IFRIC 2

פרשנות מספר 2 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'מניות החברים באגודות שיתופיות ומכשירים דומים'.