מונחים

IFRS 16

"תקן דיווח כספי בינלאומי 16 'חכירות'. תקן זה מפרט את העקרונות להכרה, למדידה, להצגה ולגילוי של חכירות. המטרה היא להבטיח כי חוכרים ומחכירים יספקו מידע רלוונטי באופן שמשקף נאמנה עסקאות אלה. מידע זה נותן בסיס למשתמשים בדוחות כספיים להעריך את ההשפעה שיש לחכירות על המצב הכספי, על הביצועים הכספיים ועל תזרימי המזומנים של ישות."
פוסטים העוסקים ב-IFRS 16

IFRS 17

תקן דיווח כספי בינלאומי 17 'חוזי ביטוח'. תקן זה קובע את העקרונות להכרה, למדידה, להצגה ולגילוי של חוזי ביטוח שבתחולת התקן. המטרה של תקן זה היא להבטיח שישות מדווחת תספק מידע רלוונטי שמייצג נאמנה חוזים אלה. מידע זה נותן בסיס למשתמשים של דוחות כספיים להעריך את ההשפעה שיש לחוזי ביטוח על המצב הכספי, על הביצועים הכספיים ועל תזרימי המזומנים של ישות.

IFRS 2

"תקן דיווח כספי בינלאומי 2 'תשלום מבוסס מניות'. מטרת תקן זה היא לקבוע את הדיווח הכספי על ידי ישות מדווחת כאשר היא מתקשרת בעסקת תשלום מבוסס מניות. במיוחד, מחייב התקן ישות לשקף ברווח או הפסד שלה ובמצבה הכספי את ההשפעות של עסקאות תשלום מבוסס מניות, כולל הוצאות המיוחסות לעסקאות שבהן מוענקות אופציות למניות לעובדים או צדדים אחרים שיש לסלקן במזומן, בנכסים אחרים או במכשירים הוניים של הישות המדווחת. כמו כן, התקן קובע כללי מדידה מבוססי שווי הוגן והנחיות נוספות לאופן הטיפול החשבונאי בסוגים השונים והמאפיינים השונים של תוכניות תגמול מבוססות הון. יתרה מכך, התקן קובע את אופן הטיפול באופציות לעובדים במקרה של עסקאות בתוך קבוצת חברות."

IFRS 3

"תקן דיווח כספי בינלאומי 3 'צירופי עסקים'. מטרת תקן זה היא לשפר את הרלוונטיות, המהימנות ויכולת ההשוואה של המידע שישות מדווחת מספקת בדוחותיה הכספיים לגבי צירוף עסקים והשפעותיו. כדי להשיג מטרה זו, תקן זה קובע כללים ודרישות לגבי הדרך שבה הרוכש: א. מכיר בדוחותיו הכספיים בנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו, בהתחייבויות שניטלו ובזכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בנרכש, ומודד אותם; ב. מכיר במוניטין שנרכש בצירוף העסקים או ברווח מרכישה במחיר הזדמנותי, ומודד אותם; וכן ג. קובע איזה מידע יש לגלות כדי לאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים להעריך את המהות ואת ההשפעות הפיננסיות של צירוף העסקים."

IFRS 4

"תקן דיווח כספי בינלאומי 4 'חוזי ביטוח'. מטרת תקן זה היא לקבוע את הדיווח הכספי לגבי חוזי ביטוח על ידי ישות שמנפיקה חוזים כאלה (מבטח), עד אשר הוועדה תסיים את השלב השני של הפרויקט שלה בדבר חוזי ביטוח. בפרט, תקן זה דורש: א. שיפורים מסוימים לטיפול חשבונאי על ידי מבטחים לגבי חוזי ביטוח. ב. גילוי שמזהה ומסביר את הסכומים בדוחות כספיים של מבטח הנובעים מחוזי ביטוח ושעוזר למשתמשים בדוחות כספיים אלה להבין את הסכום, העיתוי והאי ודאות של תזרימי מזומנים עתידיים מחוזי ביטוח."

IFRS 5

"תקן דיווח כספי בינלאומי 5 'נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו'. מטרת תקן זה היא לקבוע את הטיפול החשבונאי בנכסים המוחזקים למכירה, ואת ההצגה והגילוי של פעילויות שהופסקו. בפרט, תקן זה דורש: א. נכסים אשר מקיימים את הקריטריונים לסיווג כמוחזקים למכירה ימדדו לפי הנמוך מבין ערך בספרים לבין שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה, ופחת של נכסים אלה יפסק; וכן ב. נכסים אשר מקיימים את הקריטריונים לסיווג כמוחזקים למכירה יוצגו בנפרד בדוח על המצב הכספי והתוצאות של פעילויות שהופסקו יוצגו בנפרד בדוח על הרווח הכולל."

IFRS 6

"תקן דיווח כספי בינלאומי 6 'חיפוש משאבים מינרליים והערכתם'. מטרת תקן זה היא לפרט את הדיווח הכספי לגבי חיפוש משאבים מינרליים והערכתם. בפרט, תקן זה דורש: א. שיפורים מוגבלים לפרקטיקות חשבונאיות קיימות לגבי יציאות בגין חיפוש והערכה. ב. מישויות אשר מכירות בנכסי חיפוש והערכה לבחון נכסים אלה בגין ירידת ערך בהתאם לתקן זה ולמדוד כל ירידת ערך בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 36 ירידת ערך נכסים. ג. גילויים שמזהים ומסבירים את הסכומים בדוחות הכספיים של הישות שנובעים מהחיפוש של משאבים מינרליים ומהערכתם, ושמסייעים למשתמשים בדוחות כספיים אלה להבין את הסכום, העיתוי ומידת הוודאות של תזרימי מזומנים עתידיים מנכסי חיפוש והערכה שהוכרו."

IFRS 7

"תקן דיווח כספי בינלאומי 7 'מכשירים פיננסיים: גילויים'. מטרת התקן היא לדרוש מישויות לספק גילויים בדוחותיהן הכספיים שיאפשרו למשתמשים להעריך: א. את המשמעותיות של מכשירים פיננסיים למצב הכספי של הישות ולתוצאות פעולותיה; וכן ב. את מהות והיקף הסיכונים הנובעים ממכשירים פיננסיים שאליהם הישות חשופה במהלך התקופה ובסוף תקופת הדיווח, ואת האופן שבו הישות מנהלת סיכונים אלה."

IFRS 8

"תקן דיווח כספי בינלאומי 8 'מגזרי פעילות'. העיקרון המרכזי של התקן החדש הוא לספק גילוי שיאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים להעריך את המהות ואת ההשפעות הכספיות של הפעילויות העסקיות והסביבות הכלכליות של הישות המדווחת. "

IFRS 9

"תקן דיווח כספי בינלאומי 9 'מכשירים פיננסיים'. מטרת תקן זה היא לקבוע עקרונות לדיווח כספי על נכסים פיננסיים ועל התחייבויות פיננסיות אשר יציגו למשתמשים בדוחות כספיים מידע רלוונטי ושימושי לצורך הערכת הסכומים, העיתוי ואי-הודאות של תזרימי מזומנים עתידיים של ישות."