מונחים

Investment Property Entities

ישויות שעיקר נכסיהן הוא נדל"ן להשקעה, בהתאם תפיסת המודל העסקי שלהן.


ISA 315

תקן ביקורת בינלאומי בדבר הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית.

ISA 330

תקן ביקורת בינלאומי בדבר נהלי המבקר במענה לסיכונים שהוערכו.

ISA 500

תקן ביקורת בינלאומי בדבר ראיות ביקורת.

ISA 570

תקן ביקורת בינלאומי בדבר העסק החי.

ISA 620

תקן ביקורת בינלאומי בדבר עבודת מומחה.

ISA 700

תקן ביקורת בינלאומי בדבר גיבוש חוות דעת על הדוחות הכספיים.

ISOX

כחלק מהמלצות ועדת גושן, החליטה הרשות לניירות ערך בישראל להחיל גרסה מתומצתת של SOX על כלל החברות הציבוריות הישראליות הנסחרות בבורסה בישראל החל משנת 2010. בדומה להוראות ה- SOX, נדרשות החברות הנ"ל להעריך את אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי וכן לתת גילוי בדבר הצהרות מנהלים.