מונחים

IFRIC 20

פרשנות מספר 20 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'עלויות חישוף בשלב ההפקה של מכרה עילי'.


IFRIC 4

פרשנות מספר 4 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'קביעה אם הסדר מכיל חכירה'.

IFRIC 5

פרשנות מספר 5 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'זכויות בקרן למימון מחויבויות לפירוק, לשחזור ולשיקום סביבתי'.

IFRIC 6

פרשנות מספר 6 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'התחייבויות הנובעות מהשתתפות בשוק ספציפי - פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני'.

IFRIC 7

פרשנות מספר 7 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'יישום גישת ההתאמה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 29 דיווח כספי בכלכלות היפר-אינפלציוניות'.

IFRIC 9

פרשנות מספר 9 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'בחינה מחדש של נגזרים משובצים'.

IFRS

תקני דיווח כספי בינלאומיים. (International Financial Reporting Standard).
פוסטים העוסקים ב-IFRS

IFRS 1

תקן דיווח כספי בינלאומי 1 'אימוץ לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים'.

IFRS 1

"תקן דיווח כספי בינלאומי 1 'אימוץ לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים'. מטרת תקן זה היא להבטיח שהדוחות הכספיים הראשונים של ישות לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים והדיווחים הכספיים לתקופות ביניים לגבי חלק מהתקופה הכלולה בדוחות כספיים אלה, כוללים מידע באיכות גבוהה אשר: א. שקוף למשתמשים ובר השוואה לכל התקופות המוצגות; ב. מספק נקודת מוצא מתאימה לטיפול החשבונאי לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים; וכן ג. ניתן להפיקו בעלות שאינה עולה על התועלת."