מונחים


IFRS 10

"תקן דיווח כספי בינלאומי 10 'דוחות כספיים מאוחדים'. מטרת תקן זה היא לקבוע כללים להצגתם של דוחות כספיים מאוחדים ולהכנתם, כאשר ישות שולטת באחת או יותר, ישויות אחרות. כדי לקיים את המטרת התקן, תקן זה: א. דורש מהחברה האם ששולטת באחת או יותר, מחברות בנות, להציג דוחות כספיים מאוחדים; ב. מגדיר את כלל השליטה, וקובע ששליטה היא הבסיס לאיחוד; ג. מפרט איך ליישם את כלל השליטה כדי לזהות אם משקיע שולט בישות מושקעת ולכן חייב לאחד את הישות המושקעת; ד. מפרט את הדרישות לטיפול חשבונאי בהכנת דוחות כספיים מאוחדים; וכן ה. מגדיר ישות השקעה וקובע חריג מאיחוד חברות בנות מסוימות של ישות השקעה."


IFRS 11

"תקן דיווח כספי בינלאומי 11 'הסדרים משותפים'. מטרת תקן זה היא לבסס כללים לדיווח כספי על ידי ישויות שיש להן זכויות בהסדרים שהם בשליטה משותפת, כלומר הסדרים משותפים. כדי לקיים את מטרת התקן, תקן זה מגדיר שליטה משותפת ודורש מישות שהיא צד להסדר משותף לקבוע את סוג ההסדר המשותף שבו היא מעורבת על ידי הערכת זכויותיה ומחויבויותיה ולטפל באותן זכויות ומחויבויות בהתאם לסוג ההסדר המשותף."

IFRS 12

תקן דיווח כספי בינלאומי 12 'גילוי של זכויות בישויות אחרות'.

IFRS 12

"תקן דיווח כספי בינלאומי 12 'גילוי של זכויות בישויות אחרות'. מטרת תקן זה היא לדרוש מישות לתת גילוי למידע שמאפשר למשתמשים בדוחותיה הכספיים להעריך: א. את המהות של הזכויות שלה בישויות אחרות, והסיכונים המיוחסים לזכויות אלה; וכן ב. את ההשפעות של אותן זכויות על המצב הכספי, על הביצועים הכספיים ועל תזרימי המזומנים שלה."

IFRS 13

תקן דיווח כספי בינלאומי 13 'מדידת שווי הוגן'.

IFRS 13

"תקן דיווח כספי בינלאומי 13 'מדידת שווי הוגן'. מטרת תקן זה להגדיר מהו שווי הוגן וכן קביעת הגילויים לגבי מדידות שווי הוגן."


IFRS 14

"תקן דיווח כספי בינלאומי 14 'חשבונות פיקוח נדחים'. מטרת תקן זה היא לקבוע את דרישות הדיווח הכספי עבור יתרות חשבונות פיקוח נדחים שנוצרות כאשר ישות מספקת סחורות או שירותים ללקוחות במחיר או בשיעור הכפוף לפיקוח תעריפים."