מונחים

LIFO

Last in first out - נכנס אחרון יוצא ראשון - שיטה לקביעת עלות פריטים שנשארו במלאי. בעקבות הסטת מרכז הכובד בתקינה הבינלאומית מדוח רווח או הפסד למאזן, בשנת 2003 בוטלה האפשרות למדידת עלות המלאי לפי נוסחת LIFO

LTV

מדד פיננסי המייצג את שיעור המימון. מחושב כיחס בין סכום הלוואה במועד לקיחתה לבין ערך הנכס באותו מועד. התפישה היא כי החלק המשלים של יחס זה, שהוא למעשה תשלום ההון על ידי הלווה, הוא כרית ביטחון במקרה של כשל אשראי ומימוש הנכס, לרבות בתקופה של ירידת מחירים. (Loan To Value).