מונחים

Mark to market

מדידה של מכשירים פיננסיים לפי שווי הוגן לדוח רווח והפסד על פי מחיר השוק

micros-sized entities

ישויות קטנות מאוד