מונחים

NOI

המדד הנפוץ כיום למדידת ביצועים של חברות נדל"ן מניב. מייצג את "הרווח הגולמי" מהשכרה וחלוקתו בשווי ההוגן מובילה לשיעור התשואה הצפוי. מחושב כהכנסות מהשכרת הנכסים של החברה, בתוספת הכנסות מניהול הנכס, בניכוי הוצאות הקשורות להפעלת הנכס. (Net Operating Income).

non IFRS

מידע Non-GAAP שאינו בהתאם ל IFRS