מונחים

NAV - גישת השווי הנכסי הנקי

שיטת הערכת שווי לחברות החזקה לפיה מתבצעת למעשה סכימה של חישובי הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הנובעים מכל נכס בנפרד, המהווים את השווי ההוגן של הנכס בעיני משתתף שוק (שווי ההחזקות בתוספת המזומנים ובניכוי ההתחייבויות). (Net Asset Value - NAV).
פוסטים העוסקים ב-NAV - גישת השווי הנכסי הנקי

NOI

המדד הנפוץ כיום למדידת ביצועים של חברות נדל"ן מניב. מייצג את "הרווח הגולמי" מהשכרה וחלוקתו בשווי ההוגן מובילה לשיעור התשואה הצפוי. מחושב כהכנסות מהשכרת הנכסים של החברה, בתוספת הכנסות מניהול הנכס, בניכוי הוצאות הקשורות להפעלת הנכס. (Net Operating Income).

Non GAAP

Non Generally Accepted Accounting Principles - מדדים/נתונים שאינם חשבונאיים. לדוגמה: EBITDA, FFO,

non IFRS

מידע Non-GAAP שאינו בהתאם ל IFRS


NOPAT

Net Operating Profit After Tax - הרווח התפעולי לאחר מס