מונחים

Repricing

בהתייחס לתשלום מבוסס מניות. הפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה במהלך תקופת ההבשלה בכדי לשמור על רמת המוטיבציה של העובדים בתקופות של ירידות מחירים תלולות במחיר המניה.