מונחים

Repricing

בהתייחס לתשלום מבוסס מניות. הפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה במהלך תקופת ההבשלה בכדי לשמור על רמת המוטיבציה של העובדים בתקופות של ירידות מחירים תלולות במחיר המניה.

ROA - תשואה על הנכסים

מדד פיננסי המייצג את יכולת החברה לעשות שימוש בנכסים לשם להפקת רווחים. מחושב כיחס בין הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הרוב לבין יתרת הנכסים. (Return On Assets).
פוסטים העוסקים ב-ROA - תשואה על הנכסים

ROE - תשואה להון

מדד פיננסי המייצג את יעילות החברה בייצור רווחים מההון המושקע בה. מחושב כיחס בין הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הרוב לבין הון החברה. (Return on Equity).