מונחים

SEC

רשות ניירות ערך בארה"ב. (Securities and Exchange Commission).
פוסטים העוסקים ב-SEC

SIC

הוועדה המתמדת לפרשנויות. (Standard Interpretations Committee).

SIC 10

פרשנות מספר 10 של הוועדה המתמדת לפרשנויות 'סיוע ממשלתי - ללא קשר ספציפי לפעילויות תפעוליות'.

SIC 15

פרשנות מספר 15 של הוועדה המתמדת לפרשנויות 'חכירות תפעוליות - תמריצים'.

SIC 25

פרשנות מספר 25 של הוועדה המתמדת לפרשנויות 'מסים על ההכנסה - שינויים במעמד המס של ישות או של בעלי מניותיה'.

SIC 27

פרשנות מספר 27 של הוועדה המתמדת לפרשנויות 'הערכת המהות של עסקאות אשר ערוכות במתכונת המשפטית של חכירה'.

SIC 29

פרשנות מספר 29 של הוועדה המתמדת לפרשנויות 'הסדרי זיכיון למתן שירות: גילויים'.

SIC 31

פרשנות מספר 31 של הוועדה המתמדת לפרשנויות 'הכנסות - עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום'.

SIC 32

פרשנות מספר 32 של הוועדה המתמדת לפרשנויות 'נכסים בלתי מוחשיים - עלויות אתר אינטרנט'.

SIC 7

פרשנות מספר 7 של הוועדה המתמדת לפרשנויות 'קביעת האירו כמטבע'.