מונחים

SOX

חוק Sarbanes–Oxley נחקק בארה"ב על רקע ההתרחשויות שערערו את אמון הציבור בשוק ההון. מטרתיו להדגיש את אחריות הנהלות החברות הציבוריות בארה"ב לדיווח הכספי שלהן ולהגביר את הפיקוח והבקרה על הדיווח הכספי בהתאם לחוקי ניירות ערך. לצורך כך, החוק עוסק בשלושה היבטים עיקריים: 1. הקמת והסמכת ה-PCAOB, 2. דורש הצהרת הנהלה על קיום ואפקטיביות הבקרות הפנימיות במהלך הכנת הדוח הכספי (בקרות שנועדו בין השאר לאיתור ומניעת טעויות ואי סדרים בתהליך הפקת הדוחות הכספיים). 3. דורש הצהרת הנהלה על קיום ואפקטיביות הבקרות הפנימיות בכלל הארגון, על כל התהליכים העסקיים המשפיעים על הדוחות הכספיים (כלל התהליכים העסקיים המהותיים לדיווח הכספי).


SPPI

מבחן "הקרן והריבית" (IFRS 9) - אחד משני המבחנים שיש לעמוד בהם על מנת לטפל בהשקעה במכשיר חוב לפי מודל עלות מופחתת. התנאים החוזיים של מכשיר החוב צריכים לספק זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים, שהם רק תשלומי קרן וריבית.