מונחים

US GAAP

תקני חשבונאות מקובלים בארצות הברית.
פוסטים העוסקים ב-US GAAP