מונחים

אזהרת רווח

אזהרת רווח (Profit Warning) היא הודעה של חברה נסחרת למשקיעים על כך שהיא עלולה לא לעמוד בתחזית הרווח שלה. מאחר ותחזיות רווח אינן דבר מקובל בשוק ההון הישראלי, אזהרות הרווח בישראל מתייחסות על פי רוב למצבים שבהם ידוע לחברה על הפסד משמעותי שצפוי להירשם בדוחות הכספיים הקרובים.

איחוד העניין

טיפול חשבונאי שמקורו בתקינה החשבונאית האמריקאית, לפיו במקרים מסויימים של צירוף עסקים תחת אותה שליטה, הנכסים וההתחייבויות של הישות הנרכשת יוכרו לראשונה בדוחות הכספיים (המאוחדים) של הישות הרוכשת לפי ערכם הפנקסני בדוחות הכספיים (המאוחדים) של בעל השליטה ערב עסקת צירוף העסקים. (As Pooling).

איחוד יחסי

טיפול חשבונאי אשר היה נהוג בעבר בהשקעה בחברה הנשלטת במשותף (שהשליטה בה מעוגנת בהסכם, לפיו ההחלטות הפיננסיות והתפעוליות אסטרטגיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים ששולטים במשותף). בהתאם לכך, מכירה החברה השולטת במשותף בדוחותיה הכספיים בחלקה היחסי בהכנסות, בהוצאות, בנכסים, בהתחייבויות ובתזרימי המזומנים של החברה הנשלטת במשותף.

אילוץ העלות על דיווח כספי שימושי

עלות היא אילוץ גורף על המידע שניתן לספקו בדיווח כספי. דיווח מידע כספי מטיל עלויות, וזה חשוב שאותן עלויות יהיו מוצדקות על ידי התועלות של דיווח אותו מידע. ביישום אילוץ העלות, יש לשקול האם סביר שהתועלות של דיווח מידע מסוים יצדיקו את העלויות שיתהוו בכדי לספק מידע זה ולהשתמש בו.

אירוע מבוטח

אירוע עתידי לא ודאי המכוסה על ידי חוזה ביטוח היוצר סיכון ביטוח.


אירועים לאחר תקופת הדיווח

אירועים, חיוביים או שליליים, המתרחשים בתקופה שבין סוף תקופת הדיווח לבין התאריך בו מאושרים הדוחות הכספיים לפרסום. ניתן לזהות שני סוגים של אירועים: א. אירועים המספקים ראיה לתנאים ששררו בסוף תקופת הדיווח (אירועים מחייבי תיאום לאחר תקופת הדיווח) וכן ב. אירועים המצביעים על תנאים שנוצרו לאחר תקופת הדיווח (אירועים שאינם מחייבים תיאום לאחר תקופת הדיווח).

אמות מידה פיננסיות

תנאים הנקבעים בין נותני ומקבלי אשראי במסגרת הסכם למתן אשראי, אשר במידה ומופרים מעניקים למלווה זכות לפרעון מידי של ההלוואה. (Covenants).
פוסטים העוסקים ב-אמות מידה פיננסיות

אנטי-דילול

עלייה ברווח למניה או ירידה בהפסד למניה הנובעת מהנחה שמכשירים הניתנים להמרה הומרו, שאופציות או כתבי אופציה מומשו, או שמניות רגילות הונפקו עם התקיימותם של תנאים מוגדרים.

אנרון

חברת אנרגיה אמריקאית שקרסה בשנת 2001. הנהלת החברה ניצלה פרצות בתקינה החשבונאית האמריקאית, ובאמצעות הקמת ישויות וגופים חוץ מאזניים שלא איחדה "העלימה" מדוחותיה הכספיים נכסים בעייתים, התחייבויות והפסדים. קריסתה המהירה של החברה במצב שבו הוסתר מצבה האמיתי בפני המשקיעים הביאו להפסדי ענק. מקרה זה הוביל לפירוק משרד רואי החשבון המבקר של אנרון, ארתור אנדרסן, זאת על חלקם באי-גילוי התרמית.