ניתוח דוחות כספיים – כללי

ניתוח דוחות כספיים נעשה, בדרך כלל, כדי להסיק מהמידע החשבונאי הכלול בדוחות הכספיים מסקנות לגבי החלטות השקעה, מתן אשראי, והערכת רמת הביצוע של מנהלי החברה. קיימות למעשה שתי גישות עיקריות לניתוח דוחות כספיים:

א. הגישה המהותית – גיבוש מסקנה ע”י איסוף מידע על סביבת הפעילות של החברה, קריאת דוחות כספיים ודוחות דירקטוריון. חרף יתרונותיה של הגישה, היא מתאימה בעיקר לאנליסטים מקצועיים המסקרים מספר קטן יחסית של חברות וענפי פעילות ו/או למשקיעים העומדים להשקיע סכומים מהותיים.

ב. גישת הניתוח הטכני – מבוססת על חישוב של מספר רב של יחסים פיננסיים המוגדרים מראש. היתרון של הניתוח הטכני הוא בכך שהוא מאפשר, בעלות ובהקדשת זמן נמוכות יחסית, על ידי איסוף נתונים מגוף הדוחות הכספיים והצבתם באופן טכני ביחסים הפיננסיים. תוצרי הניתוח מבוטאים ביחסים כספיים הניתנים לדיווח בקלות ומאפשרים, לאורך זמן, אחסון והשוואה נוחה למספר רב של חברות הפועלות בתחום דומה. עם זאת, חסרונות השיטה הם: חישוב מספר רב של יחסים פיננסיים, שחלקם אינו תמיד רלוונטי לחברה הנידונה, בשל שוני במדיניות החשבונאית ו/או שוני בסיווג של אותם פריטים בדוחות הכספיים של חברות שונות. חסרון נוסף הוא שניתן להחמיץ את השפעת השינויים במדיניות החשבונאית על משמעות היחסים הפיננסיים השונים. עם זאת, חישוב מספר רב של יחסים פיננסיים והשוואה עם מספר גדול של חברות, עשויים להקהות במידה רבה חסרונות אלו.

מטרת הניתוח הכספי 

למשתמשים שונים בדוחות הכספיים עשויים להיות אינטרסים שונים, ונקודות ראות שונות. עם זאת, מקובל להשיב במסגרת הניתוח על השאלות הבאות:
א. רמת הנזילות של החברה.
ב. חוסן פיננסי – האיתנות הפיננסית אשר מבטאת את יכולת החברה להמשיך בפעולותיה גם בטווח הארוך.
ג. רוויחות – יכולת החברה לייצר נכסים נוספים מתוך פעולותיה.
ד. יעילות תפעולית.
ה. הערכת שווי – ניתוח והבנה של הדוחות הכספיים של החברה הוא שלב הכרחי בביצוע הערכת השווי שלה.

ניתוח אופקי וניתוח אנכי

ניתוח דוחות כספיים נערך, בדרך כלל, בשני ממדים: בממד-אופקי: השוואת מצבה הכספי של החברה ותוצאות פעולותיה לאלו של חברות השוואה הפועלות באותו ענף. בממד האנכי: השוואת נתוני השנה/תקופה אחרונה לנתוני תקופות קודמות, כדי ללמוד על התפתחויות ומגמות שחלו במצבה הכספי של החברה ובתוצאות פעולותיה.

מתודולוגיה לביצוע ניתוח דוחות כספיים

בכפוף למגבלה של עלות תועלת, ניתן להיעזר במתודולוגיה משולבת בת שישה שלבים לניתוח דוחות כספיים של חברות. לעניין איסוף המידע והנתונים החיוניים לביצוע ההערכה, יש להבחין בין חברה פרטית לתאגיד מדווח, כמשמעו בחוק ניירות ערך. ניתוח דוחות כספיים של תאגיד מדווח יכול להיערך ללא כל שיתוף פעולה או קשר ישיר עם התאגיד, שכן כל המידע הרלוונטי לגבי התאגיד אמור להיות נגיש לציבור. לעומת זאת, מלאכתו של מנתח דוחות כספיים של חברה פרטית שאינה תאגיד מדווח, מורכבת יותר.
שלבי הניתוח: עיון ראשוני בדוחות הכספיים ובמידע נוסף, איתור חברות השוואה, תרגום הדוחות לאחוזים, חישוב היחסים הפיננסיים העיקריים וגיבוש מסקנות.

 

להרחבה ומידע נוסף מומלץ לקרוא את הספר בניתוח דוחות כספיים והערכות שווי – “תורת המספרים של עולם העסקים”

למיני קורס בנושא מושגי יסוד בקריאת דוחות כספיים