חשבונאות פיננסית חדשה: IFRS 2020 (מחבר ראשי: שלומי שוב, מחבר משנה: יבגני אוסטרובסקי)

הספר יוצא לאור בחלוף יותר מעשור מאז היישום המחייב לראשונה של ה- IFRS בישראל. בתקופה זו נצבר ניסיון רב וחלו תמורות רבות, לרבות שינויים דרמטיים בתקינה החשבונאית בנושאים שהם בליבת הדיווח הכספי, כגון הכנסות, חכירות, שווי הוגן ומכשירים פיננסיים. נושאים אלה קיבלו דגש במסגרת הספר, לצד שיפור משמעותי גם בתחומים שלא חלו בהם שינויים מהותיים. המהדורה הקודמת של הספר "חשבונאות פיננסית חדשה: IFRS 2010", היוותה את המדריך הפרקטי המקיף ביותר הקיים בעברית ליישום ה-IFRS. ככזו, היא הפכה לרב מכר בתחום ולכלי נפוץ ונגיש לעוסקים בפרקטיקה ובאקדמיה כאחד.

הספר על ארבעת כרכיו מיועד לתרום לאיכות הדיווח הכספי בישראל בשני מישורים עיקריים: במישור האחד, הצגה והסבר של הוראות תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS), תוך מתן פירוט לכללים ולמושגים העדכניים והרלבנטיים; במישור השני, סיוע ביישום התקינה בפועל. כחלק מכך, הספר מכיל דוגמאות יישומיות, הסברים, דיון בפרשנויות ובגישות האפשריות, ואף דיון בלקונות הקיימות.

הכרך הראשון (765 עמודים) של הספר עוסק בנושאי מבוא, וכן בפריטים העיקריים בדוח על המצב הכספי; הכרך השני (730 עמודים) עוסק בדוח רווח או הפסד ובסוגיות הצגה וגילוי; הכרך השלישי (834 עמודים) דן בסוגיות הכרה ומדידה ובטיפול בחברות מוחזקות; הכרך הרביעי (969 עמודים) מוקדש לשווי הוגן ומכשירים פיננסיים.הזמנה מוקדמת

חשבונאות פיננסית חדשה: IFRS 2020 (מחבר ראשי: שלומי שוב, מחבר משנה: יבגני אוסטרובסקי)

להזמנה מוקדמת, מלאו פרטיכם בטופס

עלות המארז: 1,600 ש"ח לפני מע"מ (1,872 ש"ח כולל מע"מ). המחיר כולל משלוח.