IFRS 19 – חברות בנות ללא אחריות ציבורית: גילויים

IFRS 19 הוא תקן חדש לדיווח כספי בינלאומי שפורסם במאי 2024 על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) וייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2027 עם אפשרות ליישום מוקדם. התקן מציע הקלה משמעותית בדרישות הגילוי עבור חברות בנות שאין להן אחריות ציבורית. הוא מאפשר לחברות אלו להשתמש במסגרת גילוי מופחתת תוך שמירה על מתן מידע שימושי למשתמשים בדוחות הכספיים. חברות המאמצות את התקן נדרשות להציג מידע השוואתי לתקופה הקודמת עבור כל הסכומים המדווחים בדוחות הכספיים של התקופה הנוכחית, אלא אם תקן אחר מתיר או דורש אחרת.

מטרת התקן

המטרה העיקרית של IFRS 19 היא לפשט את תהליך הדיווח הכספי עבור חברות בנות ולהפחית את עלויות הדיווח, תוך שמירה על מסירת מידע רלוונטי ואיכותי למשתמשי הדוחות הכספיים.

ישות זכאית ליישם את התקן רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:

  • החברה היא חברת בת.
  • לחברה אין אחריות ציבורית.
  • החברה האם (הסופית או הביניים) מפיקה דוחות כספיים מאוחדים הזמינים לציבור ומיישמים את תקני IFRS.

יתרונות התקן

  • הפחתת עלויות: התקן מאפשר לחברות בנות להפחית את עלויות הדיווח באמצעות דרישות גילוי מופחתות.
  • פשטות ויעילות: התקן מאפשר לחברות להתמקד בדרישות ההכרה והמדידה של IFRS ללא עומס יתר של דרישות גילוי.

דרישות גילוי

דרישות הגילוי בתקן הן גרסה מצומצמת של דרישות הגילוי בתקני החשבונאות הבינלאומיים. חברה בת המיישמת את הוראות התקן נדרשת ליישם את הוראות ההכרה, מדידה והצגה בתקני חשבונאות בינלאומיים אחרים. אם המידע הנובע מגילויים אלו אינו מהותי, אין צורך לספק אותם. בנוסף, יש לשקול אם לספק גילויים נוספים כדי להבטיח הבנה מלאה של מצבה הכספי של הישות.

לסיכום, תקן IFRS 19 מספק לחברות בנות כלים להתאמה טובה יותר לצרכים שלהן ושל המשתמשים במידע הפיננסי שלהן, תוך שמירה על עקרונות הדיווח הכספי הבינלאומיים. באמצעותו, ניתן להקל על תהליך הדיווח ולהפחית את העומס האדמיניסטרטיבי והעלויות הנלוות.

 

 

 

אקדמיית IFRS