ארכיון

ההכרה בהפסדי המטבע נדחתה

ירידת שער החליפין של הדולר במחצית הראשונה של השנה הסבה לחברות הישראליות הפסדי מטבע כבדים בגין השקעותיהן בחברות מוחזקות דולריות.