ארכיון

כך תשפר הון חוזר

סיווג נכסים המיועדים למכירה הפך לשכיח בחברות נדל”ן בהתאם ל-IFRS נכסים שמטבעם הם נכסים ארוכי טווח, כמו רכוש קבוע, מסווגים