ארכיון

מהפכת החובות מסופקים בדרך

מודל ההפסדים הצפויים, אינו דורש לזהות אירוע הפסד לצורך הכרה בהכנסות ריבית בגין הלוואות מתעלמת כיום החשבונאות מסיכון האשראי, לאור

נס פך השמן של הפניקס

כלל ידוע הוא שלא ניתן לקרוא דו”חות כספיים מבלי להתחשב בבסיסי המדידה שאומצו בהם לגבי כל קבוצה של נכסים והתחייבויות.