ארכיון

סיווג מחדש

מיון בין סעיפים בדוחות הכספיים שלא מגיע לכדי טעות מהותית. מדובר בסיטואציה שבה הטעות מתייחסת אך ורק לענייני הצגה והיא

Clawback

מנגנון חוזי להשבת תגמול על ידי נושאי משרה. בהתאם למנגנון זה שנפוץ בשימוש לגבי בונוסים ותגמול הוני מבוסס ביצועים, נושאי המשרה נדרשים

CAATs

טכניקות ביקורת באמצעות מחשב (Computer assisted audit techniques) הם שיטות לביצוע ביקורת באמצעות מחשב, והן הדרך שלנו להשתמש בטכנולוגיית מידע

דוח מיידי

דוח המוגש על פי חוק ניירות ערך שבו מדווחים על אירועים מיוחדים.  אין תקופה מוגדרת להגשת הדיווח, הדיווח מתבצע עם

דוח תקופתי

דוח כספי שנתי כולל מספר פרקים: (1) תיאור עסקי התאגיד – דוח ברנע. נותן רקע על העסק לצורך הבנת הפעילות

דיווח תקופתי

לפי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים)-1970, ישנם 3 סוגים של דיווחים  – דוח תקופתי (דוח שנתי, מוגש לרשות לניירות

סיכון בקרה

Control risk – הסיכון לכך שהצגה מוטעית שיכולה להיות במצג לגבי סוג עסקה, יתרת חשבון או גילוי, ושיכולה להיות מהותית,

סיכון מובנה

Inherent risk – סיכון המובנה מהווה את הרגישות של מצג לגבי סוג עסקה, יתרת חשבון או גילוי, להצגה מוטעית שיכולה

ROMM

Risk of material misstatement – סיכון להצגה מוטעית מהותית הוא הסיכון שיש בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית טרם ביצוע הביקורת