ארכיון

RA – תיאום הסיכון

במסגרת יישום תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS 17 יש לחשב את מרווח הסיכון עבור סיכון לא פננסי המהווה את הפיצוי

XBRL

eXtensible Business Reporting Language – שפת דיווח אלקטרונית של נתונים כספיים, אשר מאפשרת הפצה יעילה של מידע עסקי ופיננסי ומהווה

IFRS 9

“IFRS 9 – מכשירים פיננסיים”. הכרה ומדידה, התקן עוסק בין היתר באופן המדידה של מכשירים פיננסיים, בכללי הכרה וגריעה ובטיפול

IFRS 7

“תקן דיווח כספי בינלאומי 7 ‘מכשירים פיננסיים: גילויים’ – קובע את דרישות הגילוי בדוחות הכספיים בגין מכשירים פיננסיים. התקן מהווה

IFRS 6

“תקן דיווח כספי בינלאומי 6 ‘חיפוש משאבים מינרליים והערכתם’ – תקן זה מפרט את הדיווח הכספי לגבי חיפוש משאבים מינרליים

לווה מגודר

הינו לווה שתזרים המזומנים שלו צפוי להספיק הן לתשלום הרבית השוטפת והן לפירעון קרן ההלוואה.

וורלדקום

חברת תקשורת מהגדולות בעולם, אשר סיווגה פעילויות תחזוקה כהשקעה בציוד תשתית כך שכ-40% מסך ההשקעות שלה בשנת 2001 היו בעצם

תזרים מזומנים חופשי

מדד בחינת הביצועי החברה, המחושב כתזרים המזומנים שחברה מפיקה מפעילות שוטפת, בניכוי השקעות הון שנחשבות הכרחיות להמשך פעילותה. (Free cash