איחוד העניין

טיפול חשבונאי שמקורו בתקינה החשבונאית האמריקאית, לפיו במקרים מסויימים של צירוף עסקים תחת אותה שליטה, הנכסים וההתחייבויות של הישות הנרכשת יוכרו לראשונה בדוחות הכספיים (המאוחדים) של הישות הרוכשת לפי ערכם הפנקסני בדוחות הכספיים (המאוחדים) של בעל השליטה ערב עסקת צירוף העסקים. (As Pooling).

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן