איחוד יחסי

טיפול חשבונאי אשר היה נהוג בעבר בהשקעה בחברה הנשלטת במשותף (שהשליטה בה מעוגנת בהסכם, לפיו ההחלטות הפיננסיות והתפעוליות אסטרטגיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים ששולטים במשותף). בהתאם לכך, מכירה החברה השולטת במשותף בדוחותיה הכספיים בחלקה היחסי בהכנסות, בהוצאות, בנכסים, בהתחייבויות ובתזרימי המזומנים של החברה הנשלטת במשותף.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן