גישת השווי הנכסי הנקי Net Asset Value) NAV)

לפי גישת השווי הנכסי הנקי שווי ההון העצמי הכלכלי של חברה הינו השווי הכלכלי המצרפי של נכסיה, בניכוי ערכן הכלכלי של התחייבויותיה.  לכאורה, ההערכה המידית והנאיבית לשווי החברה ניתנת על ידי יתרת הון החברה הנכללת בדוח על מצב הכספי. עם זאת, במקרים רבים השווי המאזני של הנכסים (וההתחייבויות) אינו משקף בהכרח את שווין ההוגן. המטרה של הערכת שווי בגישת ה-NAV היא לעבור מ”מאזן חשבונאי” ל”מאזן כלכלי”, שבו מוצגים כל הנכסים וההתחייבויות לפי שוויים ההוגן. החסרון הבולט של גישה זו כשלעצמה, הוא שלא ניתן בה ביטוי לשווי החברה כעסק חי.
עיקר השימוש בגישה זו הוא לצורך הערכת שווי חברות החזקות וחברות נדל”ן מניב. בהערכות אלו נמצא כי אמנם מעטפת ההערכה לחברה כולה הינה בגישת ה-NAV אך הערכת שווי החברות המוחזקות ו/או שווי הנדל”ן נעשית לפי גישות אחרות (השוואה לשוק ו/או היוון תזרימי מזומנים עתידיים).

להרחבה – ספר העוסק בהערכות שווי וניתוח דוחות כספיים: “תורת המספרים של עולם העסקים“, מחברים: יורם עדן ושלומי שוב. פרק 7 – שיטות להערכת שווי חברות (תוכן עניינים).