KAM

Key Audit Matters – נושאי מפתח בביקורת. תקן ביקורת (ישראל) 701 (המבוסס על תקן ביקורת בינלאומי (ISA) 701) עוסק באחריות רואה החשבון המבקר לתקשר ענייני מפתח בביקורת בדוח רואה החשבון המבקר. מטרת התקשור היא לספק מידע נוסף למשתמשי הדוחות על מנת לסייע להם בהבנת אותם עניינים אשר לפי שיקול הדעת המקצועי של המבקר היו עניינים משמעותיים ביותר בביקורת הדוחות הכספיים לתקופה השוטפת.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן